หลักสูตร : Data Visualization with Tableau Public

หลักสูตร Data Visualization with Tableau Public
วันที่อบรม : 22 ม.ค. 2563 ถึง 24 ม.ค. 2563 จำนวนวันอบรม : 3 วัน
วิทยากร : UNKNOWN

รายชื่อผู้เข้าอบรม

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
นายกรวีร์ แซ่เจี่ยปส.0921290950,025967600 #1406korawee.s@oap.go.th[CHECK-IN]
นางสาวปราณณิชา หงส์พิทักษ์พงศ์ปส.0922754344prannicha.h@oap.go.th[CHECK-IN]
นางสาวปิยะวรรณ กฤษณังกูรปส.025967600 ต่อ2425piyawan.k@oaep.mail.go.th[CHECK-IN]
นางสาวรัตติญา เขียวทองปส.025967600 ต่อ 4110rattiya.k@oap.go.th[CHECK-IN]
นายสุภัทร พัฒนกุลมว.025775100suphatp@nimt.or.th[CHECK-IN]
นายดำรงศักดิ์ ธนีบุญวช.025612445dumrongsak.t@nrct.go.th[CHECK-IN]
นางสาวชญาภา ขำพักตร์วศ.022017511chayapa@dss.go.th[CHECK-IN]
นางสาวอัคริมา บุญอยู่วศ.022017285akarima@dss.go.th[CHECK-IN]
นางสาวฐิติพร พงศ์พานิชศท.023333828้thitiphorn.p@most.go.th[CHECK-IN]
นายณัฎฐพงศ์ เจนจตุรานนท์ศท.023333700 ต่อ 7003natthapong@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวปรียาพร ตันติภัทรกุลศท.0832936226preeyaporn.t@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวปวีณา ฉายอรุณศท.023333828paweena.c@mhesi.go.th[CHECK-IN]
นางสาวสุพนิดา อารยเมธีศท.023333820supanida@most.go.th[CHECK-IN]
นายอนาวิล อมรเดชากุลศท.023333815anawin@mhesi.go.th[CHECK-IN]
นายอภินันทน์ เสริมศรีศท.0833176532apinan.s@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวศิริภัทร์ รุ่งเรืองสินงามศวภ.038394790siripat.r@most.go.th[CHECK-IN]
นายเอกวัฒน์ กรุดสอนสกน.023333700 ต่อ 4072ekawar.k@most.go.th[CHECK-IN]
นายประสงค์ สุขสมสกสว.022788200 ต่อ 8371prasong@trf.or.th[CHECK-IN]
นายsaman ingtaisongสทน.66933210799saman@tint.or.th[CHECK-IN]
นายจักรกฤช แสงกรกฎสทน.0869945615chakrit@tint.or.th[REGISTRY]
นางสาวนพวรรณ รัตนเดโชสทน.02401 9889 ext. 1910noppawan@tint.or.th[REGISTRY]
นางสาวอนุสรา ทองเอี่ยมสนย.02-3333-3700 ต่อ 5011anusara.t@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวปลายพรรณ สืบสุขสยต.026105464plaiphan.scu@mua.go.th[CHECK-IN]
นายสรวิชญ์ โสตถิพันธุ์สยต.0858078844aimmy79@yahoo.com[CHECK-IN]
นางสาวจรรยวรรธน์ จอมอินทร์สสอ.020395540jjanyawat@gmail.com[CHECK-IN]
นายชวพัส โตเจริญบดีสสอ.0922488494chavapat_kee@hotmail.com[CHECK-IN]
นางสาวธารีณี พฤกษ์พนาเวศสอ.020395677thareenee.p@mhesi.go.th[CHECK-IN]
นางสาวธิดารัตน์ เหมรังคะสอวช.0875513553thidarat.h@nxpo.or.th[REGISTRY]
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
REGISTRY : ผู้ใช้งานลงทะเบียน
CONFIRMED : ผู้ใช้งานตอบรับเข้าการฝึกอบรม
CHECK-IN : ผู้ใช้งานเข้ารับการฝึกอบรม'
WITHDRAW : ผู้ใช้งานขอถอนการฝึกอบรม
PASSED : ผู้ใช้งานผ่านการประเมิน
FAILED : ผู้ใช้งานไม่ผ่านการประเมิน