หลักสูตร : สัมมนา ตอบโจทย์ยุคดิจิทัล ด้วย Data Science

หลักสูตร สัมมนา ตอบโจทย์ยุคดิจิทัล ด้วย Data Science
วันที่อบรม : 07 ม.ค. 2563 จำนวนวันอบรม : 1 วัน
วิทยากร : วิทยากรจากภายนอก

รายชื่อผู้เข้าอบรม

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
นางสาวชุติมา สุจิตวรสารกพร. (ด้าน ววน.)023333971chutima@most.go.th[REGISTRY]
นางสาวศิขณัฐก์ มานุวงศ์กพร. (ด้าน ววน.)0233333974skn_manuwong@hotmail.com[REGISTRY]
นางสาวอลิษา กลิ่นประทุมกพร. (ด้าน ววน.)023333700alisa.k@most.go.th[REGISTRY]
นายจักรพงษ์ กิจเปรมถาวรกพร. (ด้านการอุดมศึกษา)026105459chkp.ohec@gmail.com[REGISTRY]
นางสาวธนาภรณ์ พุทธมนต์ธรกพร. (ด้านการอุดมศึกษา)026105461thanaporn.pu@mhesi.go.th[REGISTRY]
นายภาสกร เหมกรณ์กพร. (ด้านการอุดมศึกษา)026105459heamakorn7@gmail.com[REGISTRY]
นายสุทิน เชยชมกพร. (ด้านการอุดมศึกษา)026105468sutin.cho@mua.go.th[REGISTRY]
นางสาวยุคลธร เตชะวนากรกลธ.026105203yukonthorn.tec@mua.go.th[REGISTRY]
นางสาววริษฐา แสนเกษมกลธ.026105203waritha.psed4@gmail.com[REGISTRY]
นายธรรมรัตน์ งามจิตต์เอื้อคซท.0956966524thamytham@hotmail.com[REGISTRY]
นางสาวจินดา นริศรานุกูลตน.023333718chinda@most.go.th[REGISTRY]
นางสาวปุญญตา สุวรรณภูมิตน.02 -333 - 3965poonyata@most.go.th[REGISTRY]
นางกัญญา ศรีนวลชาตินก.023333927kanya@most.go.th[REGISTRY]
นางสาวสุรีย์ญา วัฒนธงชัยนก.023333700sureeya@most.go.th[REGISTRY]
นายกฤตยชญ์ คูณคณะปส.025967600 #4402xxx@oap.go.th[REGISTRY]
นางสาวดรุณวรรณ ชื่นบุบผาปส.025967600 ต่อ 2123darunwan.c@oap.go.th[REGISTRY]
นายธนพล เดชวิริยะกิจปส.0909746644tanapol.d@oap.go.th[REGISTRY]
นายปพน เผือกคะเชนทร์ปส.0896848075paphon.p@oap.go.th[REGISTRY]
นางสาวปราณณิชา หงส์พิทักษ์พงศ์ปส.0922754344prannicha.h@oap.go.th[REGISTRY]
นางสาวภาวิณี ชูสินธ์ปส.025967600 #4402phavinee.c@oap.go.th[REGISTRY]
นางสาวจิรวรรณ ออตยะกุลวว.02 577 9383jirawan_o@tistr.or.ht[CONFIRMED]
นายภัทราวุฒิ แสงศิริวว.025779357pvs@tistr.or.th[CONFIRMED]
นายศิระ ศิลานนท์วว.025779087sira@tistr.or.th[CONFIRMED]
นายกรธรรม สถิรกุลวศ.022017388korntham@dss.go.th[REGISTRY]
นางสาวจิตลดา คณีกุลวศ.0897914073mook_1989@hotmail.com[REGISTRY]
นางสาวดวงกมล เชาวน์ศรีหมุดวศ.022017341dkpoo@dss.go.th[REGISTRY]
นางสาวนวพร เลิศธาราทัตวศ.022017494nawaporn@dss.go.th[REGISTRY]
นายนิธิศพงศ์ ชัยภูมิธนโชควศ.0948128866nititpong@dss.go.th[CONFIRMED]
นางสาวพรรษชล รัตนปาณีวศ.022017285passachon@dss.go.th[REGISTRY]
นางสาวภัสสร พงษ์เสวีวศ.022017319passorn@dss.go.th[REGISTRY]
นางสาวรุจิรา กิจเกียรติ์วศ.022017497rujira@dss.go.th[REGISTRY]
นางสาวลัดดาวัลย์ เยียดยัดวศ.022017438laddawan@dss.go.th[REGISTRY]
นายศตวรรษ เอกธุระวานิชวศ.022017211satawat@dss.go.th[REGISTRY]
นายสุทธิศักดิ์ กลิ่นแก้วณรงค์วศ.022017336sutthisak@dss.go.th[REGISTRY]
นางอัญญาดา ตั้งดวงดีวศ.0 2201 7290anyada@dss.go.th[REGISTRY]
นางสาวกรรณิการ์ กลิ่นธูปศท.023333700 ต่อ 7001kannika.k@most.go.th[REGISTRY]
นายกิติศักดิ์ วงศ์ธานุวัฒน์ศท.023333700 ต่อ1111kitisak@most.go.th[REGISTRY]
นางสาวจันทนา วงศ์เยาว์ฟ้าศท.023333700 ต่อ3819jantana@most.go.th[REGISTRY]
นายจิรายุ ชัยมีบุญศท.0614155938jirayu.c@most.go.th[REGISTRY]
นางสาวฐิติพร พงศ์พานิชศท.023333828้thitiphorn.p@most.go.th[REGISTRY]
นายณัฎฐพงศ์ เจนจตุรานนท์ศท.023333700 ต่อ 7003natthapong@most.go.th[REGISTRY]
นายดนัย ครุธาโรจน์ศท.023333700churdcha@most.go.th[REGISTRY]
นายทวีศักดิ์ นาเมืองรักษ์ศท.023333840thawesak@most.go.th[REGISTRY]
นางสาวนิลยา สุกรินทร์ศท.023333813ninraya.s@most.go.th[REGISTRY]
นางบังอร โพธิ์แสงศท.023333810bungon@most.go.th[REGISTRY]
นางสาวบูรณา สืบคุณะศท.023333700 ต่อ 7001boorana.s@mhesi.go.th[REGISTRY]
นางสาวปรียาพร ตันติภัทรกุลศท.0832936226preeyaporn.t@most.go.th[REGISTRY]
นางสาวปวีณา ฉายอรุณศท.023333828paweena.c@mhesi.go.th[REGISTRY]
นางสาวปิยเนตร พรรณดวงเนตรศท.023333824piyanate@most.go.th[REGISTRY]
นางสาวพรชนก ศรีจันทร์ศท.023333700 ต่อ1133pronchanok@most.go.th[REGISTRY]
นายพฤทธิ์ แกะกระโทกศท.023333826keng@most.go.th[REGISTRY]
นายภูษิต โพธิ์แสงศท.023333821pusit@most.go.th[REGISTRY]
นางสาววิมลทิพย์ อริยะเครือศท.023333812wimonthip@most.go.th[REGISTRY]
นางสาวศศิมา ศรีเล็กศท.0949569196sasimasrilek@gmail.com[REGISTRY]
นายศาสตราวุธ บุตตะศท.023333700 ต่อ 1111sastrawut.b@mhesi.go.th[REGISTRY]
นางสาวศุภกร สาระวงศ์ศท.023333700suprakorn@most.go.th[REGISTRY]
นางสาวสาวิตรี ด่านสมัครศท.0929464099sawitree.d@most.go.th[REGISTRY]
นางสาวสุพนิดา อารยเมธีศท.023333820supanida@most.go.th[REGISTRY]
นายสุภวัฒน์ ไชยธัญสวัสดิ์ศท.023333700 ต่อ 7001supawat.c@most.go.th[REGISTRY]
นายเสถียร บุตตะกะศท.023333700 ต่อ1111sathain@most.go.th[REGISTRY]
นายอนาวิล อมรเดชากุลศท.023333815anawin@mhesi.go.th[CONFIRMED]
นายอภินันทน์ เสริมศรีศท.0833176532apinan.s@most.go.th[REGISTRY]
นางสาวอภินุช นาครภัฎศท.023333700 ต่อ 7001apinuch.n@most.go.th.[REGISTRY]
นายภานุพันธ์ ยาวิไชยสกน.023333700-5 ต่อ 4074panupun.y@most.go.th[REGISTRY]
นางวรรณา อภิรัตนาชัยสกน.023333700wanna.a@most.go.th[REGISTRY]
นางสาวอมรพันธ์ สามิตรสกน.023333700amornpun.s@most.go.th[REGISTRY]
นายกำธร จุฑารัตนพันธ์สค.0 2333 3770kamthorn@most.go.th[REGISTRY]
นางสาวชนิชา ชัยภูมิธนโชคสตป.026105259sineinfinity@hotmail.com[CONFIRMED]
นางสาวมินตรา สิริวันต์สตป.0891079936ellie6118@gmail.com[CONFIRMED]
นางสาวสุประวีณ์ วงศ์สุโชโตสตป.085-0601448suprawee04@gmail.com[REGISTRY]
นายเกรียงศักดิ์ เหล็กดีสทพศ.0894960195kriengsak@uni.net.th[REGISTRY]
นายชาภิชญ์ จันทเสรสทพศ.0863591104chapit@uni.net.th[REGISTRY]
นางสาวมีนา พิมพ์เหมือนสทพศ.0862025058meena@uni.net.th[REGISTRY]
นางสาวกมลทิพย์ บุญรัตน์สนย.023333868kamontip.b@most.go.th[REGISTRY]
นายไกรฤกษ์ ตันถาวรสนย.023333873krairerk.t@most.go.th[REGISTRY]
นางสาวฉัตต์ธิดา บุญโตสนย.023333870chattida@m.com[REGISTRY]
นางสาวณัฐกานต์ ทรงกำพลสนย.023333854nutthakan.s@most.go.th[REGISTRY]
นางบุญปวีณ์ ชูชีพวงศ์วาณิชสนย.023333847chuleeko@most.go.th[REGISTRY]
นางสาวพรรณพิมล โพธิสุทธิ์สนย.023333877punpimol@most.go.th[REGISTRY]
นางสาวพรวันอาสา บำรุงไทยสนย.0-2333-3872pornwan-a-sa@most.go.th[REGISTRY]
นางสาวพลอยสิรินทร์ แสงมณีสนย.02-3333700 ต่อ 3856ploysirin.s@mhesi.go.th[REGISTRY]
นางสาวภณิตา เกื้อกูลวงศ์สนย.023333871panita.k@most.go.th[REGISTRY]
นางสาวลักษณี พูลภักตร์สนย.023333874laksanee.p@most.go.th[REGISTRY]
นางสาวลักษณี อภิรัชตกุลสนย.023333860luksanee@most.go.th[REGISTRY]
นางสาวศศิดารา พูภักดีสนย.023333870sasidara.p@most.go.th[REGISTRY]
นายสราวุฒิ โมรารัตน์สนย.02-3333700 ต่อ 3848sarawut.mo@mhesi.go.th[REGISTRY]
นางสาวอนุสรา ทองเอี่ยมสนย.02-3333-3700 ต่อ 5011anusara.t@most.go.th[REGISTRY]
นางสาวอัญชลี มานิชพงษ์สนย.023333859anchalee@most.go.th[REGISTRY]
นางสาวขวัญชนก ศรีคำนวลสบค.02-333-3749kwanchanok.s@most.go.th[REGISTRY]
นางสาวจันทนา ฉิมแฉ่งสบค.02-333-3752juntana.ch@most.go.th[REGISTRY]
นางสาวประวีณา สว่างจิตต์สบค.023333755praweena@most.go.th[REGISTRY]
นายวันชัย สุวรรณหงษ์สบค.023333809wanchai@most.go.th[REGISTRY]
นางสาวศศิชญา ทายิดาสบค.023333747Sasichaya.t@most.go.th[REGISTRY]
นายอรัญรักษ์ ตระกูลชัยศรีสบค.023333749arunruk.t@most.go.th[REGISTRY]
นายธนิศร สุปัญญารักษ์สปคร.023333876tanisorn.s@most.go.th[REGISTRY]
นางสาวนฤมล แสงบุญสพน.0849124379naru4379@gmail.com[REGISTRY]
นางสาวปวีณา แสงสังข์สพน.020395563paweenn@hotmail.com[REGISTRY]
นางสาวอุไร ทองดอนตันสพน.0909718346kunchayearth@gmail.com[REGISTRY]
นายธีรธร ลิขิตพงศธรสยต.026105408teeratorn.l@mhesi.go.th[REGISTRY]
นายนันธวัฒน์ เจิดจิตกุศลสวทช.025647000 ต่อ 44110nanthawat.che@nstda.or.th[REGISTRY]
นางสาวพรพรรณ จันทสังข์สวทช.025647000 ต่อ 1531pornpan.jan@nstda.or.th[REGISTRY]
นางสาววรางคณา ปัญญากรวงศ์สวทช.025647000 ต่อ 1532warangkana@nstda.or.th[REGISTRY]
นายศุภวงศ์ วิชพันธุ์สวทช.025647000 ต่อ 71778supbhawong@nstda.or.th[REGISTRY]
นางสาวสุธิดา กุลวัฒนาภรณ์สวทช.025647000 ต่อ 1261suthida.goollawattanaporn@nstda.or.th[REGISTRY]
นายสุรสิทธิ์ มัลลิกานิลสวทช.025647000 ต่อ 4411surasit.man@nstda.or.th[REGISTRY]
นางสาวกมลวรรณ สุนทรเกตุสส.023333911kamonwan.s@most.go.th[REGISTRY]
นางสาวชัชฎาพร มีศรีสส.023333954chatdaporn.m@most.go.th[REGISTRY]
นางดารนี ศุภธีรารักษ์สส.0 2333 3950daranees@most.go.th[REGISTRY]
นางสาวเดือนเพ็ญ อาจไธสงสส.023334062duenpen.a@most.go.th[REGISTRY]
นายตรีภพ พินันโสตติกุลสส.023333911treephop.p@most.go.th[REGISTRY]
นางสาวบุญจิรา หยุ่มไธสงสส.023333700boonjira@most.go.th[REGISTRY]
นางสาววีราวัลย์ ปรีชาสิทธิคุณสส.0845467817kea_mi@hotmail.com[REGISTRY]
นางสาวจิณยารักษ์ ศรีเชียงขวางสสอ.0896820824chinyarak.s@mhesi.go.th[CONFIRMED]
นายชวพัส โตเจริญบดีสสอ.0922488494chavapat_kee@hotmail.com[CONFIRMED]
นายธนกร กลีบขจรสสอ.020395539thanakorn.kl@hotmail.com[CONFIRMED]
นางสาวนิติกร พงษ์ไพบูลย์สสอ.0917905888n.pongpaiboon@hotmail.com[CONFIRMED]
นางสาวประภารัช ทิพย์สงเคราะห์สสอ.020395547praparat.parn4@gmail.com[CONFIRMED]
นายณัฐกิจ บัวโตสอวช.0931248919natthakit@nxpo.or.th[REGISTRY]
นางสาวธันยพร อึ้งจงเจตน์สอวช.0868490195tanyaporna.sti@gmail.com[REGISTRY]
นางสาวนรารัตน์ รัตนมณีสอวช.0813808189nararat@nxpo.or.th[CONFIRMED]
นายมหัทธน พฤทธิ์ขจรชัยสอวช.021605432mahadthon@nxpo.or.th[CONFIRMED]
นายศักรพงษ์ วรรณวัฒนาสอวช.021095432 ต่อ 318sakkrapong@nxpo.or.th[CONFIRMED]
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
REGISTRY : ผู้ใช้งานลงทะเบียน
CONFIRMED : ผู้ใช้งานตอบรับเข้าการฝึกอบรม
CHECK-IN : ผู้ใช้งานเข้ารับการฝึกอบรม'
WITHDRAW : ผู้ใช้งานขอถอนการฝึกอบรม
PASSED : ผู้ใช้งานผ่านการประเมิน
FAILED : ผู้ใช้งานไม่ผ่านการประเมิน