หลักสูตร : การตัดต่อวีดิโอด้วย OpenShot Video Editor

หลักสูตร การตัดต่อวีดิโอด้วย OpenShot Video Editor
วันที่อบรม : 26 ก.พ. 2563 ถึง 28 ก.พ. 2563 จำนวนวันอบรม : 3 วัน
วิทยากร : วิทยากรจากภายนอก

รายชื่อผู้เข้าอบรม

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
นางสาวตติยาภรณ์ ปิ่นแก้วปส.025967600 #1202tatiyaporn.p@oap.go.th[CHECK-IN]
นายธนพล เดชวิริยะกิจปส.0909746644tanapol.d@oap.go.th[CHECK-IN]
นางสาวรัตติญา เขียวทองปส.025967600 ต่อ 4110rattiya@oap.go.th[CHECK-IN]
นายอิทธิเดช ปานพรหมมาศปส.025967600#2322itthidet@hotmail.com[CHECK-IN]
นางสาววัชรีพร กลิ่นขจรมว.025775100 pr@nimt.or.th[CHECK-IN]
นายกฤษณะ เรืองศาสตร์วช.0841432116kissana1990@gmail.com[CHECK-IN]
นางสาวฤดีพร ลางคุลานนท์วช.0812624371rudeeporn.l@nrct.go.th[CHECK-IN]
นางสาวสมฤดี ขาวล้ำเลิศวช.0985596883somruedee.k@nrct.go.th[CHECK-IN]
นางสาวสาวิณี ฉิมพัดวช.0859351710sawinee.c@nrct.go.th[CHECK-IN]
นางสาวขวัญใจ มีนิสสัยวว.0817583651khwanjai2534@gmail.com[CHECK-IN]
นายพิสิษฐ์ ฉวีวรรณวรกุลวว.0829682837pisit@tistr.or.th[CHECK-IN]
นายจิรวัฒน์ คำชมภูวศ.022017137t_jirawat@dss.go.th[CHECK-IN]
นายพัชรพล ศรีพลทัศน์วศ.022017142patcharapol@dss.go.th[CHECK-IN]
นางสาวสาวิตรี ด่านสมัครศท.0929464099sawitree.d@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวอภินุช นาครภัฎศท.023333700 ต่อ 7001apinuch.n@most.go.th.[CHECK-IN]
นายธวัชชัย มั่งจิตรสทน.0628545533tawatchai@tint.or.th[CHECK-IN]
นางสาวปณิธา รื่นบรรเทิงสทน.0844380515panita_tint@yahoo.com[REGISTRY]
นายพงศ์พรรณ คุ้มทรัพย์สทน.0892291010pongpank@tint.or.th[CHECK-IN]
นางสาวมนตรา ตันตระกูลสทน.0814665875savox_ultra@hotmail.com[CHECK-IN]
นางสาวเกศนีย์ แก้วศรีสบค.023333756kessanee.k@mhesi.go.th[CHECK-IN]
นางสาวสุนทราภรณ์ มะโนสสอ.020395542 , 0869553179manosiri.j@gmail.com[CHECK-IN]
นางสาวนรินทรา ธัญญาวุฒิสอ.020395679narintra.tan@mua.go.th[CHECK-IN]
นางสาวพัชรินทร์ นาใจสอวช.021095432#722patcharin@nxpo.or.th[CHECK-IN]
นางสาววรรณพร เจริญรัตน์สอวช.0804415450wannaporn@sti.or.th[CHECK-IN]
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
REGISTRY : ผู้ใช้งานลงทะเบียน
CONFIRMED : ผู้ใช้งานตอบรับเข้าการฝึกอบรม
CHECK-IN : ผู้ใช้งานเข้ารับการฝึกอบรม'
WITHDRAW : ผู้ใช้งานขอถอนการฝึกอบรม
PASSED : ผู้ใช้งานผ่านการประเมิน
FAILED : ผู้ใช้งานไม่ผ่านการประเมิน