หลักสูตร : การนำเสนอผลงานอย่างมืออาชีพด้วย Microsoft PowerPoint

หลักสูตร การนำเสนอผลงานอย่างมืออาชีพด้วย Microsoft PowerPoint
วันที่อบรม : 11 มี.ค. 2563 ถึง 13 มี.ค. 2563 จำนวนวันอบรม : 3 วัน
วิทยากร : วิทยากรจากภายนอก

รายชื่อผู้เข้าอบรม

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
นางสาวปุณญาภา พรพัฒนนางกูรกพร. (ด้าน ววน.)023333975punyapa.p@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวอินทิรา ชุ่มใจกพร. (ด้าน ววน.)023333700ainthira.c@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวณัฐหทัย ยามาลีกพร. (ด้านการอุดมศึกษา)0982873139sunshinebright7@hotmail.com[CHECK-IN]
นางสาวกุลนงค์ เตชะสุริยวรกุลปส.0865205567kullanong.t@oap.go.th[CHECK-IN]
นายปฐมพล กมลศุภสิริปส.0993357755prathompol.k@oap.go.th[CHECK-IN]
นายพัชรนัทธ์ คชชาปส.0867021441phatcharanut.k@oap.go.th[CHECK-IN]
นางสาวภัทรา ทองสะอาดปส.025967600 ต่อ 1126phattra.t@oap.go.th[CHECK-IN]
นางสาววราภรณ์ วิชาชัยปส.025967600 ต่อ 2221waraporn.w@oap.go.th[CHECK-IN]
นางศันสนีย์ บริรักษ์ปส.0894404553sansanee.b@oap.go.th[CHECK-IN]
นางสาวมนัญชยา แสงแดงมว.0984296445manunchayas@nimt.or.th[CHECK-IN]
นายสิทธรัฐ ไทรวิจิตรมว.0819918224sittarats@nimt.or.th[CHECK-IN]
นายคณาธิปช์ ตั้งศิริมงคลวช.0804299098kanatipmap@gmail.com[CHECK-IN]
นายชวลิต ทรงศิริวรกุลวช.025612445 #307chavalit.s@nrct.go.th[CHECK-IN]
นางสาวปาริชาต จิ๋ววิเศษวช.0878788174parichat.j@nrct.go.th[CHECK-IN]
นายอนุชิต ภูนะวช.0657363672anuchit.p@nrct.go.th[CHECK-IN]
นายอัคลงกรณ์ อัครินทร์วช.0901876589aukkarine@gmail.com[REGISTRY]
นางสาวเจนจิรา จันทร์มีวศ.022017415janejira@dss.go.th[CHECK-IN]
นางสาวโชติรส ชูจันทร์วศ.0857989010chotiros@dss.go.th[REGISTRY]
นางสาวณรากร ปัญญาด้วงวศ.022017053narakorn_p@dss.go.th[CHECK-IN]
นางสาวทิพย์วาที กกรัมย์วศ.022017291thipwatee@dss.go.th[CHECK-IN]
นางสาวบูรณา สืบคุณะศท.023333700 ต่อ 7001boorana.s@mhesi.go.th[CHECK-IN]
นางสาวศศิมา ศรีเล็กศท.0949569196sasimasrilek@gmail.com[CHECK-IN]
นายศาสตราวุธ บุตตะศท.023333700 ต่อ 1111sastrawut.b@mhesi.go.th[CHECK-IN]
นางสาวสาวิตรี ด่านสมัครศท.0929464099sawitree.d@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวอภินุช นาครภัฎศท.023333700 ต่อ 7001apinuch.n@most.go.th.[CHECK-IN]
นางสาวพฤกษมณ พิมพาศลช.0982496684pluksa1611@gmail.com[CHECK-IN]
นายสิทธรัตน์ วงศ์ทองศรีศลช.0863192881sitharat@tcels.or.th[CHECK-IN]
นางสาวปภัชญา พาวะพรมศวภ.0863542224papatchaya.p@mhesi.go.th[CHECK-IN]
นางสาวศิริภัทร์ รุ่งเรืองสินงามศวภ.038394790siripat.r@most.go.th[CHECK-IN]
นางพิชญานิน ศรีพลังสค.0988265766phitcy12@gmail.com[CHECK-IN]
นางสาวรุ่งลดา รัตนพิมพ์สค.023333780roonglada.r@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวศุภมาส ลิมาวัฒนชัยสตป.0851451200limawatanachai@hotmail.com[CHECK-IN]
นายบัณฑิตรัฐ เรควัฒน์สทอภ.021414428banditrat@gistda.or.th[CHECK-IN]
นางสาวพัชราภรณ์ นิยมสินธุ์สนก.026105430patchara_sin@hotmail.com[CHECK-IN]
นางสาวปิยมาภรณ์ รอดบางสนผ.020395598rpiyamaporn@gmail.com[CHECK-IN]
นางสาวนันทนา ชาวไทยสนย.02-33337009ต่อ 3864ืnantana@most.go.th[CHECK-IN]
นายนพรัตน์ แดงหล่ำสบค.0610924790 , 3743noppharat.d@mhesi.go.th[CHECK-IN]
นายจิระ แนบสนิทสพน.0922549676jira.icl@hotmail.com[CHECK-IN]
นางสาวกนกอร แซ่ก๊วยสมอ.0800182308kanokon.sk280440@gmail.com[CHECK-IN]
นางคัทลียา สุเมฆะกุลสส.023333929kattaleeya.n@mhesi.go.th[CHECK-IN]
นางสาวปวรรัตน์ นนทภาสส.0833053604pawornrat.n@mhesi.go.th[CHECK-IN]
นางสาวภาภัค ทิวเสถียรสส.023333928papak.t@mhesi.go.th[CHECK-IN]
นางสาวนิติกร พงษ์ไพบูลย์สสอ.0917905888n.pongpaiboon@hotmail.com[CHECK-IN]
นายไกรพิชญ์ ทรัพย์ยืนยงสอ.0820888321kraipitch.s@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวอมรรัตน์ ใจแสนสอว.0658583999 , 4052amornrat.c@mhesi.go.th[CHECK-IN]
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
REGISTRY : ผู้ใช้งานลงทะเบียน
CONFIRMED : ผู้ใช้งานตอบรับเข้าการฝึกอบรม
CHECK-IN : ผู้ใช้งานเข้ารับการฝึกอบรม'
WITHDRAW : ผู้ใช้งานขอถอนการฝึกอบรม
PASSED : ผู้ใช้งานผ่านการประเมิน
FAILED : ผู้ใช้งานไม่ผ่านการประเมิน