หลักสูตร : Python Programming

หลักสูตร Python Programming
วันที่อบรม : 23 มี.ค. 2563 ถึง 25 มี.ค. 2563 จำนวนวันอบรม : 3 วัน
วิทยากร : วิทยากรจากภายนอก

รายชื่อผู้เข้าอบรม

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
นางสาวณัฐหทัย ยามาลีกพร. (ด้านการอุดมศึกษา)0982873139sunshinebright7@hotmail.com[REGISTRY]
นายนวภัทร์ ขันธ์ต้นธงปส.025967600 ต่อ 4209navapat.k@oap.go.th[REGISTRY]
นางสาวปราณณิชา หงส์พิทักษ์พงศ์ปส.0922754344prannicha.h@oap.go.th[REGISTRY]
นายพงษปณต รินทตยาธรณ์ปส.0617439294pongphanot@gmail.com[REGISTRY]
นางสาวลีดา มิตรายนปส.025967600 # 4402leeda.m@oap.go.th[REGISTRY]
นางสาวสุพัฒศร แก้วมงปส.025967600 ต่อ 2121supatsorn.k@oap.go.th[REGISTRY]
นายกรธัช วรรณกุลวช.0949419216gonratuch.w@nrct.go.th[CONFIRMED]
นางสาวณัฏญาพร ชื่นมัจฉาวช.0841455074nattayaporn145@gmail.com[CONFIRMED]
นางสาวณัฐฐาวีรนุฎ จันทร์แจ่มวช.025798689์natthaweeranuch.j@nrct.go.th[CONFIRMED]
นายดำรงศักดิ์ ธนีบุญวช.025612445dumrongsak.t@nrct.go.th[CONFIRMED]
นางมาริยาท ตั้งมิตรเจริญวช.025791370mariyad.t@nrct.go.th[REGISTRY]
นางสาวสุดารัตน์ สายเพียรวช.025791370sudarat.s@nrct.go.th[REGISTRY]
นายภัทราวุฒิ แสงศิริวว.025779351pvs@tistr.or.th[REGISTRY]
นายวิษณุ เรืองวิทยานนท์วว.0841116440wisanu@tistr.or.th[REGISTRY]
นายกรธรรม สถิรกุลวศ.022017388korntham@dss.go.th[REGISTRY]
นายสมนึก จูมีวศ.022017516jsomnuek@dss.go.th[REGISTRY]
นางสาวกรรณิการ์ กลิ่นธูปศท.023333700 ต่อ 7001kannika.k@most.go.th[REGISTRY]
นางสาวฐิติพร พงศ์พานิชศท.023333828้thitiphorn.p@most.go.th[REGISTRY]
นายณัฎฐพงศ์ เจนจตุรานนท์ศท.023333700 ต่อ 7003natthapong@most.go.th[REGISTRY]
นางสาวปรียาพร ตันติภัทรกุลศท.0832936226preeyaporn.t@most.go.th[REGISTRY]
นางสาวปวีณา ฉายอรุณศท.023333828paweena.c@mhesi.go.th[REGISTRY]
นางสาวสุพนิดา อารยเมธีศท.023333820supanida@most.go.th[REGISTRY]
นายสุภวัฒน์ ไชยธัญสวัสดิ์ศท.023333700 ต่อ 7001supawat.c@most.go.th[REGISTRY]
นายอนาวิล อมรเดชากุลศท.023333815anawin@mhesi.go.th[CONFIRMED]
นายอภินันทน์ เสริมศรีศท.0833176532apinan.s@most.go.th[REGISTRY]
นายดิศพัฒน์ สวัสดิ์สุขิตกุลสทอภ.021414509disapat@gistda.or.th[REGISTRY]
นายชนะพงศ์ บุตรละสนผ.020395602budgetohec@gmail.com[REGISTRY]
นางสาวกัลยรัตน์ เจริญปรุสสน.0862515557kanyarat@hii.or.th[CONFIRMED]
นางสาวเพิ่มพร กุ้ยบำรุงสสน.0867768265permporn.k@gmail.com[CONFIRMED]
นายอรรถชัย คันธารราษฎร์สสน.0931369196auttachai@hii.or.th[CONFIRMED]
นางสาวนรินทรา ธัญญาวุฒิสอ.020395679narintra.tan@mua.go.th[REGISTRY]
นายยุทธนาวี ขอสุขสอ.020395676yutthanavee.k@mhesi.go.th[REGISTRY]
นางสาววิจิตรา อุ่นละออสอ.020395679wijitaraunlaor@gmail.com[CONFIRMED]
นายปรีชา เกียรติกิระขจรสอวช.0867471087preecha@nxpo.or.th[REGISTRY]
นายวิษณุ เหลากุลสอวช.0611204074wisanu@nxpo.or.th[CONFIRMED]
นายศุภวิริยะ สรณารักษ์สอวช.0636264654xaviel2@gmail.com[REGISTRY]
นายอารัมภ์ กิติพงษ์วัฒฯาสอวช.0981544459arum@nxpo.or.th[CONFIRMED]
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
REGISTRY : ผู้ใช้งานลงทะเบียน
CONFIRMED : ผู้ใช้งานตอบรับเข้าการฝึกอบรม
CHECK-IN : ผู้ใช้งานเข้ารับการฝึกอบรม'
WITHDRAW : ผู้ใช้งานขอถอนการฝึกอบรม
PASSED : ผู้ใช้งานผ่านการประเมิน
FAILED : ผู้ใช้งานไม่ผ่านการประเมิน