หลักสูตร : AJAX Programming with PHP

หลักสูตร AJAX Programming with PHP
วันที่อบรม : 12 ก.ย. 2554 ถึง 16 ก.ย. 2554 จำนวนวันอบรม : 5 วัน
วิทยากร : วิทยากร

รายชื่อผู้เข้าอบรม

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
นางอรุณี พงษ์มะลิวัลย์นก.023333963arunee@most.go.th[REGISTRY]
นางสาวเสาวนีย์ กรีพรปส.025620123 ต่อ 1617saowanee.k@oap.go.th[CHECK-IN]
นายอิทธิเดช ปานพรหมมาศปส.025967600#2322itthidet@hotmail.com[CHECK-IN]
นายเจนศักดิ์ ยุติธรรมมว.025775100janesak@nimt.or.th[CHECK-IN]
นายชูศักดิ์ กอนดีมว.0839703861chusak@nimt.or.th[CHECK-IN]
นายพลวัฒน์ ชูหอยทองวว.025779355pollawat@tistr.or.th[CHECK-IN]
นายวิษณุ เรืองวิทยานนท์วว.0841116440wisanu@tistr.or.th[CHECK-IN]
นางสาวกนกพร สีหวังศท.023333700#1133kanokporn@most.go.th[CHECK-IN]
นายพิทักษ์ คำแหงพลศท.0872232454pitak.k@most.go.th[CHECK-IN]
นายสมชัย บุรีรักษ์ศท.0808868597somchai.b@most.go.th[CONFIRMED]
นางสาวสุพนิดา อารยเมธีศท.023333820supanida@most.go.th[CONFIRMED]
นายอนาวิล อมรเดชากุลศท.023333815anawin@mhesi.go.th[CHECK-IN]
นายดุษกร อรรจน์อังกูรศลช.0899253145dusakorn_a@tcels.or.th[CHECK-IN]
นายชัยเชษฐ์ เก้าธนไพบูลย์สซ.0868754359chaiyachet@slri.or.th[CHECK-IN]
นายเทวฤทธิ์ พันธุ์เพียรสซ.0-4421-7040 ต่อ 1406tewarit@slri.or.th[CHECK-IN]
นายนัฐพงค์ อนุวงศ์สดร.0829816699nuttapong@narit.or.th[CHECK-IN]
นายภควัต ประสิทธิ์สดร.0896338624pakawat_prasit@hotmail.com[CHECK-IN]
นายนิรันดร์ เตชาธาราทิพย์สทอภ.0865599584niran@eoc.gistda.or.th[CHECK-IN]
นางสาวมยุรี พงษ์ศิริกุลสทอภ.0824824092ideki_i@hotmail.com[CONFIRMED]
นางสาวลีลาวรรณ สุเทพารักษ์สทอภ.0-2141-4617leelawan@gistda.or.th[CHECK-IN]
นายอาทิตย์ สมวาทีสทอภ.021414517arthit@gistda.or.th[CHECK-IN]
นายอาทิตย์ ศิริขันธ์สทอภ.0865127277athit@eoc.gistda.or.th[CHECK-IN]
นายฐาปณัฐ โสภณสวทช.025647000 ต่อ 1218thapanat@nstda.or.th[CHECK-IN]
นายบดินทร์ กิจศิริเจริญชัยสวทช.02564-7000 #1227bordin@nstda.or.th[REGISTRY]
นายวิทยา สุวรรณสุขสส.023333700Wittaya@most.go.th[CHECK-IN]
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
REGISTRY : ผู้ใช้งานลงทะเบียน
CONFIRMED : ผู้ใช้งานตอบรับเข้าการฝึกอบรม
CHECK-IN : ผู้ใช้งานเข้ารับการฝึกอบรม'
WITHDRAW : ผู้ใช้งานขอถอนการฝึกอบรม
PASSED : ผู้ใช้งานผ่านการประเมิน
FAILED : ผู้ใช้งานไม่ผ่านการประเมิน