หลักสูตร : สัมมนา กรอบธรรมมาภิบาลข้อมูล (Data Governance Framework) วันที่ 30 มิถุนายน 2563 (สป.อว.)

หลักสูตร สัมมนา กรอบธรรมมาภิบาลข้อมูล (Data Governance Framework) วันที่ 30 มิถุนายน 2563 (สป.อว.)
วันที่อบรม : 30 มิ.ย. 2563 จำนวนวันอบรม : 1 วัน
วิทยากร : วิทยากรจาก สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

รายชื่อผู้เข้าอบรม

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
นางสาวชุติมา สุจิตวรสารกพร. (ด้าน ววน.)023333971chutima@most.go.th[REGISTRY]
นายนพดล โชติคซท.020395673noppadol@thaicyberu.go.th[REGISTRY]
นางสาวธัญลักษณ์ พาณิชย์รุ่งอนันต์ตน.023333700 ต่อ 4022thunyaluk.p@mhesi.go.th[REGISTRY]
นางสาวปุญญตา สุวรรณภูมิตน.023333965poonyata@most.go.th[REGISTRY]
นางสาวกมลชนก สกุลเจริญตสน.026105200 ต่อ 5390kamolchanok.s@mhesi.go.th[REGISTRY]
นางสาวกรรณิการ์ กลิ่นธูปศท.023333700 ต่อ 7001kannika.k@most.go.th[REGISTRY]
นายกิติศักดิ์ วงศ์ธานุวัฒน์ศท.023333700 ต่อ1111kitisak@most.go.th[REGISTRY]
นายจิรายุ ชัยมีบุญศท.0614155938jirayu.c@most.go.th[REGISTRY]
นางสาวฐิติพร พงศ์พานิชศท.023333828้thitiphorn.p@most.go.th[REGISTRY]
นายณัฎฐพงศ์ เจนจตุรานนท์ศท.023333700 ต่อ 7003natthapong@most.go.th[REGISTRY]
นายดนัย ครุธาโรจน์ศท.023333700churdcha@most.go.th[REGISTRY]
นายทวีศักดิ์ นาเมืองรักษ์ศท.023333840thawesak@most.go.th[REGISTRY]
นางสาวนิลยา สุกรินทร์ศท.023333813ninraya.s@most.go.th[REGISTRY]
นางสาวบูรณา สืบคุณะศท.023333700 ต่อ 7001boorana.s@mhesi.go.th[REGISTRY]
นางสาวปรียาพร ตันติภัทรกุลศท.0832936226preeyaporn.t@most.go.th[REGISTRY]
นางสาวปวีณา ฉายอรุณศท.023333828paweena.c@mhesi.go.th[REGISTRY]
นางสาวปิยเนตร พรรณดวงเนตรศท.023333824piyanate@most.go.th[REGISTRY]
นางสาวพรชนก ศรีจันทร์ศท.023333700 ต่อ1133pronchanok@most.go.th[REGISTRY]
นายพฤทธิ์ แกะกระโทกศท.023333826keng@most.go.th[REGISTRY]
นายภูษิต โพธิ์แสงศท.023333821pusit@most.go.th[REGISTRY]
นางสาววิมลทิพย์ อริยะเครือศท.023333812wimonthip@most.go.th[REGISTRY]
นางสาวศศิมา ศรีเล็กศท.0949569196sasimasrilek@gmail.com[REGISTRY]
นายศาสตราวุธ บุตตะศท.023333700 ต่อ 1111sastrawut.b@mhesi.go.th[REGISTRY]
นางสาวศุภกร สาระวงศ์ศท.023333700suprakorn@most.go.th[REGISTRY]
นางสาวสาวิตรี ด่านสมัครศท.0929464099sawitree.d@most.go.th[REGISTRY]
นางสาวสุพนิดา อารยเมธีศท.023333820supanida@most.go.th[REGISTRY]
นายสุภวัฒน์ ไชยธัญสวัสดิ์ศท.023333700 ต่อ 7001supawat.c@most.go.th[REGISTRY]
นายเสถียร บุตตะกะศท.023333700 ต่อ1111sathain@most.go.th[REGISTRY]
นายอนาวิล อมรเดชากุลศท.023333815anawin@mhesi.go.th[CONFIRMED]
นายอภินันทน์ เสริมศรีศท.0833176532apinan.s@most.go.th[REGISTRY]
นางสาวอภินุช นาครภัฎศท.023333700 ต่อ 7001apinuch.n@most.go.th.[REGISTRY]
นางสาวเพ็ญนภา โมกขะรัตน์ศปท.02-333-3761pennapa.m@most.go.th[REGISTRY]
นายเอกวัฒน์ กรุดสอนสกน.023333700 ต่อ 4072ekawar.k@most.go.th[REGISTRY]
นางสาวฉันทลักษณ์ อาจหาญสคช.021267632-34 ต่อ 101Carjhan1411@gmail.com[REGISTRY]
นางสาวศุภมาส ลิมาวัฒนชัยสตป.02-6105376limawatanachai@hotmail.com[CONFIRMED]
นายศิริพงศ์ จันทร์มาตรสทพศ.023333700siripong.j@most.go.th[REGISTRY]
นางสาวศรีประภาฬ ปฏิภาณจำรัสสนก.0852417883sripaporn@gmail.com[REGISTRY]
นายภราดร เหลืองวิทิตกูลสนผ.020395593paradorn23@hotmail.com[REGISTRY]
นายสันติชัย โลหิตหาญสนผ.020395594santichai.loh@gmail.com[REGISTRY]
นางจินตนา บุญเสนอสนย.02-333-3869jintana@mhesi.go.th[REGISTRY]
นางสาวอภิญญา อิทธิเวชชัยสนย.023335010apinya.i@mhesi.go.th[REGISTRY]
นางสาวปกิตตา สังข์เงินสบค.0916956649zee_1506@hotmail.com[REGISTRY]
นางสาวศิริรัตน์ นีสันเทียะสบค.0819674100sirirat.n@most.go.th[REGISTRY]
นายบรรลือ วิศิษฎอนุพงษ์สพน.020395558bunluevisit@hotmail.com[REGISTRY]
นางสาวหทัยกาญจน์ ทิพย์มาสพบ.026105322-25httipma@hotmail.com[REGISTRY]
นายวสุชา ทัศนียพันธุ์สม.02-333-3895vasuchar.t@most.go.th[REGISTRY]
นายเมธัส บรรเทิงสุขสมอ.020395627matasmua@hotmail.com[REGISTRY]
นายจิรวัฒน์ วงษ์สมานสส.02-33337009ต่อ 3954jirawat@most.go.th[REGISTRY]
นางสาวมัชฌิมา นันทรัตน์สส.023333958matchima.n@most.go.th[REGISTRY]
นายวีระพงศ์ ดอกผึ้งสส.023333926wirapong.d@mhesi.go.th[REGISTRY]
นายธนกร กลีบขจรสสอ.020395539thanakorn.kl@hotmail.com[CONFIRMED]
นายเจษฎา วณิชชากรสอ.020395608wjadesada@hotmail.com[CONFIRMED]
นางสาวเณศรา ทวีรัตนปัญญาสอ.020395679netsara.t@mhesi.go.th[CONFIRMED]
นางสาวประภัสสร ทิพย์สงเคราะห์สอ.020395676prapatsorn.t@mhesi.go.th[CONFIRMED]
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
REGISTRY : ผู้ใช้งานลงทะเบียน
CONFIRMED : ผู้ใช้งานตอบรับเข้าการฝึกอบรม
CHECK-IN : ผู้ใช้งานเข้ารับการฝึกอบรม'
WITHDRAW : ผู้ใช้งานขอถอนการฝึกอบรม
PASSED : ผู้ใช้งานผ่านการประเมิน
FAILED : ผู้ใช้งานไม่ผ่านการประเมิน