หลักสูตร : สัมมนา กรอบธรรมมาภิบาลข้อมูล (Data Governance Framework) วันที่ 30 มิถุนายน 2563 (กรม)

หลักสูตร สัมมนา กรอบธรรมมาภิบาลข้อมูล (Data Governance Framework) วันที่ 30 มิถุนายน 2563 (กรม)
วันที่อบรม : 30 มิ.ย. 2563 จำนวนวันอบรม : 1 วัน
วิทยากร : วิทยากรจากภายนอก

รายชื่อผู้เข้าอบรม

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
นายเกื้อกูล อินต๊ะปส.025967600 ต่อ 1508kearkul.i@oap.go.th[REGISTRY]
นายนวภัทร์ ขันธ์ต้นธงปส.025967600ต่อ 4209navapat.k@oap.go.th[REGISTRY]
นางสาวพรพิมล สุดเสือปส.025967600pornpimon.s@oap.go.th[REGISTRY]
นายธนัญชัย เทศวิรัชมว.025775100 ต่อ 4219thananchai@nimt.or.th[REGISTRY]
นางสาวศุทธิรัตน์ วัจนะคุปต์มว.025775100sutthirat@nimt.or.th[REGISTRY]
นางสาวกฤษณา วัฒนะวช.025612445 ต่อ 708kristna.w@nrct.go.th[REGISTRY]
นางไขแสง พุฒชูชื่นวช.025612445 ต่อ 711kaisang.p@nrct.go.th[REGISTRY]
นางสาวรพีพรรณ ช่วงสกุลวช.025612445 ต่อ 705rapeeparn.c@nrct.go.th[REGISTRY]
นางสาวรัชฎา เสนอคำวช.025612445 ต่อ 706rachada.s@nrct.go.th[REGISTRY]
นางสาวอาทิตย์ กริมทุมวช.025612445 ต่อ 709artid.g@nrct.go.th[REGISTRY]
นางสาวนฤมล รื่นไวย์วว.0819212841narumol_r@tistr.or.th[REGISTRY]
นางพรนภา เจมส์วว.025779354pornnapa@tistr.or.th[REGISTRY]
นายภัทราวุฒิ แสงศิริวว.025779357pvs@tistr.or.th[REGISTRY]
นายวิษณุ เรืองวิทยานนท์วว.0841116440wisanu@tistr.or.th[REGISTRY]
นางสาวโชติรส ชูจันทร์วศ.0857989010chotiros@dss.go.th[REGISTRY]
นางเยาวลักษณ์ ชินชูศักดิ์วศ.022017113yaowalux@dss.go.th[REGISTRY]
นายสมนึก จูมีวศ.022017516jsomnuek@dss.go.th[REGISTRY]
นางอาภาพร สินธุสารวศ.022017056apaporn@dss.go.th[REGISTRY]
นายสุรณัฐ มูฮำหมัดสทน.0222222222suranut@tint.or.th[REGISTRY]
นางสาวชนินทร์พร พจน์จิราภรณ์สทอภ.0819872339chaninphon@gistda.or.th[REGISTRY]
นางสาวภัทรนรินทร์ อินโตสทอภ.021414631patnarin.int@gistda.or.th[REGISTRY]
นางสาวศิริขวัญ อุรัชโนประกรสร.0805332250sirikuan.u@most.go.th[REGISTRY]
นางสาวชมพูนุท กาญจนาสวทช.025646500 ext 4455chompoonud.kan@nstda.or.th[REGISTRY]
นางพนิดา กางกั้นสวทช.0 2564 7000 ต่อ 1220panida.kan@nstda.or.th[REGISTRY]
นางสาววันทนีย์ บุญเขตร์สวทช.084-3622942wp8448@gmail.com[REGISTRY]
นางสาวเพ็ญนภา เมืองแก้วสสน.021580901 ต่อ 3221Pennapa@hii.or.th[REGISTRY]
นางสาวไรยา พลเสนสสน.021580901 ต่อ 9211Raiya@hii.or.th[REGISTRY]
นายอาศิร จิระวิทยาบุญสอวช.0817359243asira@nxpo.or.th[CONFIRMED]
นายถิรพงศ์ เกียรตินันทน์อพ.0815573213tirapong@nsm.or.th[REGISTRY]
นายนิติ บุณยเกียรติอพ.0819038730niti@nsm.or.th[REGISTRY]
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
REGISTRY : ผู้ใช้งานลงทะเบียน
CONFIRMED : ผู้ใช้งานตอบรับเข้าการฝึกอบรม
CHECK-IN : ผู้ใช้งานเข้ารับการฝึกอบรม'
WITHDRAW : ผู้ใช้งานขอถอนการฝึกอบรม
PASSED : ผู้ใช้งานผ่านการประเมิน
FAILED : ผู้ใช้งานไม่ผ่านการประเมิน