หลักสูตร : Python Programming

หลักสูตร Python Programming
วันที่อบรม : 15 ก.ค. 2563 ถึง 17 ก.ค. 2563 จำนวนวันอบรม : 3 วัน
วิทยากร : วิทยากรจากภายนอก

รายชื่อผู้เข้าอบรม

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
นายจักรพงษ์ กิจเปรมถาวรกพร. (ด้านการอุดมศึกษา)026105459chkp.ohec@gmail.com[CONFIRMED]
นายไกรฤกษ์ การภักดีปส.025697600 ต่อ 1204Yamyayo94@hotmail.com[REGISTRY]
นายชนาธิป คำเพ็ญปส.0832308757Chanatip.k@oap.go.th[REGISTRY]
นางสาวธันยพร อุตรนาคปส.025967600 ต่อ 1213tanyaporn.u@oap.go.th[CONFIRMED]
นายนวภัทร์ ขันธ์ต้นธงปส.025967600ต่อ 4209navapat.k@oap.go.th[REGISTRY]
นางสาวปิยวรรณ ศรีกงพานปส.025967600 ต่อ 1508Piyawan.s@oap.go.th[REGISTRY]
นางสาวปิยะวรรณ กฤษณังกูรปส.025967600 ต่อ2425piyawan.k@oaep.mail.go.th[REGISTRY]
นายพงษปณต รินทตยาธรณ์ปส.0617439294pongphanot@gmail.com[REGISTRY]
นายสรทศ ตันติธีรวิทย์ปส.025697600 ต่อ 1508Soratos.t@oap.go.th[REGISTRY]
นายดำรงศักดิ์ ธนีบุญวช.025612445dumrongsak.t@nrct.go.th[CONFIRMED]
นางสาวสุดารัตน์ สายเพียรวช.025791370sudarat.s@nrct.go.th[REGISTRY]
นายกรธรรม สถิรกุลวศ.022017388korntham@dss.go.th[REGISTRY]
นายทรัพย์ สวนด้วงวศ.022017514sub@dss.go.th[REGISTRY]
นายปรีชา คำแหงวศ.022017194preecha_k@dss.go.th[REGISTRY]
นางสาวกรรณิการ์ กลิ่นธูปศท.023333700 ต่อ 7001kannika.k@most.go.th[REGISTRY]
นายจิรายุ ชัยมีบุญศท.0614155938jirayu.c@most.go.th[REGISTRY]
นางสาวฐิติพร พงศ์พานิชศท.023333828้thitiphorn.p@most.go.th[REGISTRY]
นายณัฎฐพงศ์ เจนจตุรานนท์ศท.023333700 ต่อ 7003natthapong@most.go.th[REGISTRY]
นายทวีศักดิ์ นาเมืองรักษ์ศท.023333840thawesak@most.go.th[CONFIRMED]
นางสาวปรียาพร ตันติภัทรกุลศท.0832936226preeyaporn.t@most.go.th[REGISTRY]
นางสาวปวีณา ฉายอรุณศท.023333828paweena.c@mhesi.go.th[REGISTRY]
นางสาวสุพนิดา อารยเมธีศท.023333820supanida@most.go.th[REGISTRY]
นายสุภวัฒน์ ไชยธัญสวัสดิ์ศท.023333700 ต่อ 7001supawat.c@most.go.th[REGISTRY]
นายอนาวิล อมรเดชากุลศท.023333815anawin@mhesi.go.th[CONFIRMED]
นายอภินันทน์ เสริมศรีศท.0833176532apinan.s@most.go.th[REGISTRY]
นายเอกวัฒน์ กรุดสอนสกน.023333700 ต่อ 4072ekawar.k@most.go.th[CONFIRMED]
นางสาวกัลยรัตน์ เจริญปรุสสน.0862515557kanyarat@hii.or.th[REGISTRY]
นางสาวเพิ่มพร กุ้ยบำรุงสสน.0867768265permporn.k@gmail.com[REGISTRY]
นายอรรถชัย คันธารราษฎร์สสน.0931369196auttachai@hii.or.th[REGISTRY]
นางสาวประภัทสรณ์ เหลาเกตุสอ.020395676praputsorn.l@mhesi.go.th[CONFIRMED]
นายยงยุทธ แก้วจำรัสอพ.0917268766yongyut@nsm.or.th[CONFIRMED]
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
REGISTRY : ผู้ใช้งานลงทะเบียน
CONFIRMED : ผู้ใช้งานตอบรับเข้าการฝึกอบรม
CHECK-IN : ผู้ใช้งานเข้ารับการฝึกอบรม'
WITHDRAW : ผู้ใช้งานขอถอนการฝึกอบรม
PASSED : ผู้ใช้งานผ่านการประเมิน
FAILED : ผู้ใช้งานไม่ผ่านการประเมิน