หลักสูตร : การอบรมเชิงปฏิบัติการ “ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance for Government)” รุ่นที่ 1 วันที่ 29 ก.ค. 2563

หลักสูตร การอบรมเชิงปฏิบัติการ “ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance for Government)” รุ่นที่ 1 วันที่ 29 ก.ค. 2563
วันที่อบรม : 29 ก.ค. 2563 จำนวนวันอบรม : 1 วัน
วิทยากร : วิทยากรจาก สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

รายชื่อผู้เข้าอบรม

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
นางรัชดา พรหมประสิทธิ์กก.023333807rachada@most.go.th[REGISTRY]
นางสาวพัชรา เปลี่ยนสกุลคซท.020395675patchara@thaicyberu.go.th[REGISTRY]
นางสาวธัญลักษณ์ พาณิชย์รุ่งอนันต์ตน.023333700 ต่อ 4022thunyaluk.p@mhesi.go.th[REGISTRY]
นางสาวปุญญตา สุวรรณภูมิตน.023333965poonyata.s@most.go.th[REGISTRY]
นางสาวกมลชนก สกุลเจริญตสน.026105200 ต่อ 5390kamolchanok.s@mhesi.go.th[REGISTRY]
นางสาวกรรณิการ์ กลิ่นธูปศท.023333700 ต่อ 7001kannika.k@most.go.th[REGISTRY]
นายกิติศักดิ์ วงศ์ธานุวัฒน์ศท.023333700 ต่อ1111kitisak@most.go.th[REGISTRY]
นายณัฎฐพงศ์ เจนจตุรานนท์ศท.023333700 ต่อ 7003natthapong@most.go.th[REGISTRY]
นางสาวปรียาพร ตันติภัทรกุลศท.0832936226preeyaporn.t@most.go.th[REGISTRY]
นางสาวปวีณา ฉายอรุณศท.023333828paweena.c@mhesi.go.th[REGISTRY]
นางสาวปิยเนตร พรรณดวงเนตรศท.023333824piyanate@most.go.th[REGISTRY]
นางสาวพรชนก ศรีจันทร์ศท.023333700 ต่อ1133pronchanok@most.go.th[REGISTRY]
นางสาวสุพนิดา อารยเมธีศท.023333820supanida@most.go.th[REGISTRY]
นายสุภวัฒน์ ไชยธัญสวัสดิ์ศท.023333700 ต่อ 7001supawat.c@most.go.th[REGISTRY]
นายเอกวัฒน์ กรุดสอนสกน.023333700 ต่อ 4072ekawar.k@most.go.th[REGISTRY]
นางสารี่ เจียรวาปีสค.023333791sary@most.go.th[REGISTRY]
นางสาวลักษณา ภูศรีสทพศ.0850208369laksana@uni.net.th[REGISTRY]
นางสาวลัดดา ตุ้มสุทธิ์สทพศ.022324000ladda@uni.net.th[REGISTRY]
นางสาวศรีประภาฬ ปฏิภาณจำรัสสนก.0852417883sripaporn@gmail.com[REGISTRY]
นายธรรมนูญ มังคลานนท์สบค.023333753thammanoon@most.go.th[REGISTRY]
นางสาวปกิตตา สังข์เงินสบค.0916956649zee_1506@hotmail.com[REGISTRY]
นางสาวศศิชญา ทายิดาสบค.023333747Sasichaya.t@most.go.th[REGISTRY]
นายจิรวัฒน์ วงษ์สมานสส.02-33337009ต่อ 3954jirawat@most.go.th[REGISTRY]
นางพงศ์ภรณ์ วิลเฮลมีสส.023333912phongporn.w@most.go.th[REGISTRY]
นางสาวมัชฌิมา นันทรัตน์สส.023333958matchima.n@most.go.th[REGISTRY]
นางสาวศิริลักษณ์ สิกขะบูรณะสสก.02 333 3732siriluck@most.go.th[REGISTRY]
นางสาวกุลธิดา แพทย์พันธุ์สสอ.020395539kpathpan@gmail.com[REGISTRY]
นางสาวประภารัช ทิพย์สงเคราะห์สสอ.020395547praparat.parn4@gmail.com[REGISTRY]
นายขจรพฏ โสภณสกุลแก้วสอ.026105276pakpaonakuo@gmail.com[REGISTRY]
นายจิตวัต วิทยานันท์สอ.026105417jittawat.wit@gmail.com[REGISTRY]
นางสาวประภัสสร ทิพย์สงเคราะห์สอ.020395676prapatsorn.t@mhesi.go.th[CONFIRMED]
นางสาวชลดา ดอนแสงสอว.023334084chonlada.d@most.go.th[REGISTRY]
นางสาวอมรรัตน์ ใจแสนสอว.0658583999 , 4052amornrat.c@mhesi.go.th[REGISTRY]
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
REGISTRY : ผู้ใช้งานลงทะเบียน
CONFIRMED : ผู้ใช้งานตอบรับเข้าการฝึกอบรม
CHECK-IN : ผู้ใช้งานเข้ารับการฝึกอบรม'
WITHDRAW : ผู้ใช้งานขอถอนการฝึกอบรม
PASSED : ผู้ใช้งานผ่านการประเมิน
FAILED : ผู้ใช้งานไม่ผ่านการประเมิน