หลักสูตร : การอบรมเชิงปฏิบัติการ “ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance for Government)” รุ่นที่ 2 วันที่ 30 ก.ค. 2563

หลักสูตร การอบรมเชิงปฏิบัติการ “ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance for Government)” รุ่นที่ 2 วันที่ 30 ก.ค. 2563
วันที่อบรม : 30 ก.ค. 2563 จำนวนวันอบรม : 1 วัน
วิทยากร : วิทยากรจาก สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

รายชื่อผู้เข้าอบรม

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
นางสาวชุติมา สุจิตวรสารกพร. (ด้าน ววน.)023333971chutima@most.go.th[CONFIRMED]
นางสาวจตุรพร วิศนุนาถนครตร.023333933jaturaporn.w@mhesi.go.th[REGISTRY]
นางสาวฐิติพร พงศ์พานิชศท.023333828้thitiphorn.p@most.go.th[REGISTRY]
นายณัฎฐพงศ์ เจนจตุรานนท์ศท.023333700 ต่อ 7003natthapong@most.go.th[REGISTRY]
นางสาวปรียาพร ตันติภัทรกุลศท.0832936226preeyaporn.t@most.go.th[REGISTRY]
นางสาวปวีณา ฉายอรุณศท.023333828paweena.c@mhesi.go.th[REGISTRY]
นางสาวปิยเนตร พรรณดวงเนตรศท.023333824piyanate@most.go.th[REGISTRY]
นางสาวพรชนก ศรีจันทร์ศท.023333700 ต่อ1133pronchanok@most.go.th[REGISTRY]
นายภูษิต โพธิ์แสงศท.023333821pusit@most.go.th[REGISTRY]
นายอนาวิล อมรเดชากุลศท.023333815anawin@mhesi.go.th[CONFIRMED]
นายอภินันทน์ เสริมศรีศท.0833176532apinan.s@most.go.th[REGISTRY]
นางสาวเพ็ญนภา โมกขะรัตน์ศปท.02-333-3761pennapa.m@most.go.th[REGISTRY]
นายคณา รักษาบุญสตป.026105376khanatuk@gmail.com[REGISTRY]
นางสาวชนิชา ชัยภูมิธนโชคสตป.026105259sineinfinity@hotmail.com[REGISTRY]
นางสาวณัฐญา นลพรสนผ.0841088936nlp.nattaya@gmail.com[CONFIRMED]
นางสาวพันธุ์ทิพย์ วงศ์ทิพย์สนผ.020395589panthip.wongthip@gmail.com[REGISTRY]
นายภราดร เหลืองวิทิตกูลสนผ.020395593paradorn23@hotmail.com[REGISTRY]
นางสาวลักษณี อภิรัชตกุลสนย.023333860luksanee@most.go.th[REGISTRY]
นายศราวุฒิ ทั่งนาคสนย.023333683saravut.t@most.go.th[REGISTRY]
นางสาวอิศรา ลิ่มบุญพาสนย.023335023issara.w@mhesi.go.th[REGISTRY]
นางสาวขวัญเรือน พุทธรัตน์สพน.020395568kwanruen.p@mhesi.go.th[CONFIRMED]
นางสาวอุทุมพร ธัญญเจริญสพน.020395568uthumporn.t@mhesi.go.th[REGISTRY]
นายวสุชา ทัศนียพันธุ์สม.023333895vasuchar.t@mhesi.go.th[CONFIRMED]
นางสาวอุไรวรรณ อิ่มวิเศษสม.023333893uraiwan.i@mhesi.go.th[REGISTRY]
นางสาวปภาวดี โพธิ์ถวิลสมอ.020395628ppapar19@gmail.com[REGISTRY]
นายเมธัส บรรเทิงสุขสมอ.020395627matasmua@hotmail.com[REGISTRY]
นายธีรธร ลิขิตพงศธรสยต.026105408teeratorn.l@mhesi.go.th[CONFIRMED]
นางสุดาพร อิ่มเจริญสยต.026105398sudaporn.i@mhesi.go.th[REGISTRY]
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
REGISTRY : ผู้ใช้งานลงทะเบียน
CONFIRMED : ผู้ใช้งานตอบรับเข้าการฝึกอบรม
CHECK-IN : ผู้ใช้งานเข้ารับการฝึกอบรม'
WITHDRAW : ผู้ใช้งานขอถอนการฝึกอบรม
PASSED : ผู้ใช้งานผ่านการประเมิน
FAILED : ผู้ใช้งานไม่ผ่านการประเมิน