หลักสูตร : Data Visualization and Visual Analytics with Power BI

หลักสูตร Data Visualization and Visual Analytics with Power BI
วันที่อบรม : 17 ส.ค. 2563 ถึง 19 ส.ค. 2563 จำนวนวันอบรม : 3 วัน
วิทยากร : วิทยากรจากภายนอก

รายชื่อผู้เข้าอบรม

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
นายจักรพงษ์ กิจเปรมถาวรกพร. (ด้านการอุดมศึกษา)026105459chkp.ohec@gmail.com[CONFIRMED]
นายชูศักดิ์ กอนดีมว.0839703861chusak@nimt.or.th[REGISTRY]
นายธนกร หาสิงห์ทองวว.025779356thanakorn@tistr.or.th[REGISTRY]
นางพรนภา เจมส์วว.025779354pornnapa@tistr.or.th[REGISTRY]
นายทวีศักดิ์ แก้วบุรีวศ.02-2017252taweesak@dss.go.th[CONFIRMED]
นายนิธิศพงศ์ ชัยภูมิธนโชควศ.0948128866nititpong@dss.go.th[REGISTRY]
นางสาวลลิตา ชูแก้ววศ.022017188lalita@dss.go.th[REGISTRY]
นางสาววัชรี คตินนท์กุลวศ.022017216kwatcharee@dss.go.th[REGISTRY]
นายณัฎฐพงศ์ เจนจตุรานนท์ศท.023333700 ต่อ 7003natthapong@most.go.th[REGISTRY]
นางสาวปรียาพร ตันติภัทรกุลศท.0832936226preeyaporn.t@most.go.th[REGISTRY]
นางสาวปวีณา ฉายอรุณศท.023333828paweena.c@mhesi.go.th[REGISTRY]
นางสาวสุพนิดา อารยเมธีศท.023333820supanida@most.go.th[REGISTRY]
นายอภินันทน์ เสริมศรีศท.0833176532apinan.s@most.go.th[REGISTRY]
นายเจษฎา ภาชนนท์สซ.044217040 ต่อ 1321jedsada@slri.or.th[REGISTRY]
นางสาวศุภมาส ลิมาวัฒนชัยสตป.02-6105376limawatanachai@hotmail.com[REGISTRY]
นายจักรกฤช แสงกรกฎสทน.0869945615chakrit@tint.or.th[REGISTRY]
นางสาวกรรวี รัตนะรังษีสทอภ.021414546kornrawee@gistda.or.th[REGISTRY]
นางสาวชิดชนก แก้วพานิชย์สทอภ.0924214714chidchanok@gistda.or.th[REGISTRY]
นางสาวดลพร พิมพิชัยสทอภ.081-303-0747donlaphon@gistda.or.th[REGISTRY]
นางสาวธนตรากรณ์ ตราช่างสทอภ.099-246-3355thanatrakorn@gistda.or.th[REGISTRY]
นางธีรกานต์ ชัยคงทองสทอภ.086-0903666thirakan@gistda.or.th[REGISTRY]
นางสาวพันธุ์ทิพย์ วงศ์ทิพย์สนผ.0882514405panthip.wongthip@gmail.com[CONFIRMED]
นางสาวรักชนก สีดาโคตรสนย.02-333-3864rakchanok.s@most.go.th[REGISTRY]
นายศรัณร์พงศ์ คำศรีสุขต์สนย.023333855saranpong.k@mhesi.go.th[REGISTRY]
นางสาวอัจฉราพร บุญญพนิชสนย.023333860acharaporn.b@mhesi.go.th[REGISTRY]
นางสาวประวีณา สว่างจิตต์สบค.023333755praweena@most.go.th[REGISTRY]
นางสาวขวัญเรือน พุทธรัตน์สพน.020395568kwanruen.p@mhesi.go.th[CONFIRMED]
นายตรัญ รักร่วมสม.023333901tran.r@most.go.th[REGISTRY]
นางสาวพิมพญา ลัทธิคุณสม.023333901pimpaya.l@mhesi.go.th[REGISTRY]
นายวสุชา ทัศนียพันธุ์สม.023333895vasuchar.t@mhesi.go.th[CONFIRMED]
นางสาวอัญชลี พรมชาติสม.02-3333907aunchlee.p@most.go.th[REGISTRY]
นางสาวสุธิลักษณ์ ศุภสวัสดิ์กุลสสอ.020395543krusuteeluck@gmail.com[CONFIRMED]
นางสาวณิศรา จันทรประทินสอวช.021605432 ต่อ 306nisara@nxpo.or.th[REGISTRY]
นางสาวธันยพร อึ้งจงเจตน์สอวช.0868490195tanyaporna.sti@gmail.com[REGISTRY]
นางสาวนรารัตน์ รัตนมณีสอวช.0813808189nararat@nxpo.or.th[CONFIRMED]
นายศักรพงษ์ วรรณวัฒนาสอวช.021095432 ต่อ 318sakkrapong@nxpo.or.th[CONFIRMED]
นางสาวเสาวณิต อุดมเวชสกุลสอวช.0860933991saowanit@sti.or.th[CONFIRMED]
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
REGISTRY : ผู้ใช้งานลงทะเบียน
CONFIRMED : ผู้ใช้งานตอบรับเข้าการฝึกอบรม
CHECK-IN : ผู้ใช้งานเข้ารับการฝึกอบรม'
WITHDRAW : ผู้ใช้งานขอถอนการฝึกอบรม
PASSED : ผู้ใช้งานผ่านการประเมิน
FAILED : ผู้ใช้งานไม่ผ่านการประเมิน