หลักสูตร : เทคนิคการจัดทำ Presentation และการสร้างสื่อ Infographic ด้วย Microsoft PowerPoint

หลักสูตร เทคนิคการจัดทำ Presentation และการสร้างสื่อ Infographic ด้วย Microsoft PowerPoint
วันที่อบรม : 21 ก.ย. 2563 ถึง 23 ก.ย. 2563 จำนวนวันอบรม : 3 วัน
วิทยากร : วิทยากรจากภายนอก

รายชื่อผู้เข้าอบรม

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
นางสาวกัญญากานต์ ต่วนชื่นกพร. (ด้าน ววน.)023333972kanyakan.t@mhesi.go.th[REGISTRY]
นางสาวณัฐหทัย ยามาลีกพร. (ด้านการอุดมศึกษา)0982873139nathathai.yam@gmail.com[CONFIRMED]
นางสาวนภัสวรรณ กรอบเพ็ชรตร.023333934napassawan.k@mhesi.go.th[REGISTRY]
นายกรวีร์ แซ่เจี่ยปส.0921290950,025967600 #1406korawee.s@oap.go.th[REGISTRY]
นางสาวชลริธร บุญประสพปส.025967600 ต่อ 4105chonrithon.b@oap.go.th[REGISTRY]
นายวณัฏฐ์ คชชาปส.025697600 ต่อ 1204phatcharanut.k@oap.go.th[REGISTRY]
นางสาววราลี คงเจริญปส.025697600 ต่อ 4304varalee.k@oap.go.th[REGISTRY]
นางสาวสุชญา ขจรโชติพงศ์ปส.025967600 ต่อ 1120suchaya.k@oap.go.th[REGISTRY]
นางสาวสุภาพร ทองกุลปส.0865665534supaporn.t@oap.go.th[CONFIRMED]
นางสาวฤดีพร ลางคุลานนท์วช.0812624371rudeeporn.l@nrct.go.th[REGISTRY]
นางสาววันทนีย์ ศรีพวงผกาพันธุ์วช.0899423153wantanee.s@nrct.go.th[REGISTRY]
นายอมรเทพ การงานวช.0829519194evan5031983@gmail.com[REGISTRY]
นางสาวภัทรลภา ลิ้มกิติศุภสินวว.025779207patlapa@tistr.or.th[REGISTRY]
นางสาวโชติรส ชูจันทร์วศ.0857989010chotiros@dss.go.th[REGISTRY]
นางสาวดลยา สุขปิติวศ.02-2017494dollaya@dss.go.th[REGISTRY]
นายธิติ รักเรืองวศ.022017053thiti@dss.go.th[REGISTRY]
นางสาวปวีณ์นุช พรหมอ่อนวศ.022017191paweenuch@dss.go.th[REGISTRY]
นางสาวปัทมาพร จิตปรีดาวศ.022017111j_pattamaporn@dss.go.th[REGISTRY]
นายภาณุวัฒน์ แดงสูงเนินวศ.022017419panuwat@dss.go.th[REGISTRY]
นางสาวฐิติพร พงศ์พานิชศท.023333828้thitiphorn.p@most.go.th[REGISTRY]
นางสาวมินตรา สิริวันต์สตป.0891079936ellie6118@gmail.com[CONFIRMED]
นายธวัชชัย มั่งจิตรสทน.0628545533tawatchai@tint.or.th[REGISTRY]
นายบุญยะสิทธิ์ ขอบคุณสทอภ.0996170176boonyasith@gistda.or.th[CONFIRMED]
นางสาวบุษกร ศรัทธาสทอภ.0982632398bussakon@gistda.or.th[CONFIRMED]
นายอภิเดช จินดาอุดมศักดิ์สทอภ.0834165088aphidet@gistda.or.th[CONFIRMED]
นายคณิน วงศ์เปี้ยสนย.023333852,0953898530kanin.w@mhesi.go.th[REGISTRY]
นางสาวศศิชญา ทายิดาสบค.023333747Sasichaya.t@most.go.th[REGISTRY]
นางสุภัทรา โพธิ์รัศมีสบค.023333759suphattra.p@mhesi.go.th[REGISTRY]
นางสาวเจะฮัสนะฮ หะยีเจะเตะสม.023333907chehasnah.h@mhesi.go.th[REGISTRY]
นางสาวฐิตาภรณ์ เพ็ชร์ช้อยสม.0917282825thitaporn.petch@gmail.com[CONFIRMED]
นางสาวฐิติชญา แสงฮวดสม.023333895thitichaya.s@mhesi.go.th[REGISTRY]
นางสาวสนธิ์ บุญสรรค์สม.023333907sond.b@mhesi.go.th[REGISTRY]
นางสาวธิชชญาภาสุ์ เสน่ห์หาสมอ.020395630xxxxxxxx@gmail.com[REGISTRY]
นางสาววิธัญญา จงพิพัฒนสุขสมอ.020395622withanya.cho@mua.go.th[REGISTRY]
นางสาวสโรชา กุดทาสมอ.0637971033thebeersarocha40@gmail.com[REGISTRY]
นางสาวสุนิตา เข็มทองสมอ.020395634s_khemthong@hotmail.com[REGISTRY]
นางสาวสุทิพาพรรณ ตุ้มหอมสอวช.0890779840suthipapun@nxpo.or.th[REGISTRY]
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
REGISTRY : ผู้ใช้งานลงทะเบียน
CONFIRMED : ผู้ใช้งานตอบรับเข้าการฝึกอบรม
CHECK-IN : ผู้ใช้งานเข้ารับการฝึกอบรม'
WITHDRAW : ผู้ใช้งานขอถอนการฝึกอบรม
PASSED : ผู้ใช้งานผ่านการประเมิน
FAILED : ผู้ใช้งานไม่ผ่านการประเมิน