หลักสูตร : การคำนวณด้วยฟังก์ชันและสร้างกราฟเบื้องต้นด้วย Microsoft Excel 2007

หลักสูตร การคำนวณด้วยฟังก์ชันและสร้างกราฟเบื้องต้นด้วย Microsoft Excel 2007
วันที่อบรม : 21 ธ.ค. 2554 จำนวนวันอบรม : 1 วัน
วิทยากร : นายณัฎฐพงศ์ เจนจตุรานนท์

รายชื่อผู้เข้าอบรม

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
นางสาวชุติมา สุจิตวรสารกพร. (ด้าน ววน.)023333971chutima@most.go.th[CHECK-IN]
นายนายอลงกต ภูริเวทย์กพร. (ด้าน ววน.)023333700alongkot@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวศศิชา อมแย้มตน.02-3333936sasicha@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาววรรณพร ปึงวัชรสมิทธิ์ตร.023333743wannaporn@most.go.th[REGISTRY]
นางสาวอาภาภรณ์ เล้าวัฒกีพงศ์นก.023333936apaporn@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวธันยาภรณ์ บรรเทาศท.023333813littlekif@gmail.com[CHECK-IN]
นายนรินทร์ ปั้นเทียนศท.023333825narin@most.go.th[CONFIRMED]
นางบังอร โพธิ์แสงศท.023333810bungon@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาววิมลทิพย์ อริยะเครือศท.023333814wimonthip@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวเสาวนีย์ พรสุขเพิ่มพูนศปท.023333762saowanee.p@most.go.th[CHECK-IN]
นางพัชริน พรมสุภาสค.023333796patcharin@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวเสาวลักษณ์ ไทยวงษ์์สค.023333786saovaluck@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวฉัตต์ธิดา บุญโตสนย.023333870chattida@m.com[CHECK-IN]
นางบุญปวีณ์ ชูชีพวงศ์วาณิชสนย.023333847chuleeko@most.go.th[REGISTRY]
นางสาวพรรณี ฉกาจนโรดมสนย.023333848punnee@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวภัสสร สวาทะสุขสนย.02-33337009ต่อ 3861patsorn@most.go.th[CHECK-IN]
นางภารณี วิภาตะศิลปินสนย.023333869paranee@most.go.th[REGISTRY]
นางบุษกล ภาประเวชสบค.023333747butsakon@most.go.th[REGISTRY]
นางสาวประวีณา สว่างจิตต์สบค.023333755praweena@most.go.th[CHECK-IN]
นางสุภาณี อินพะลันสบค.023333745supanee@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวจินดามาส สุทธิชัยเมธีสปคร.023333876jindamas@most.go.th[CHECK-IN]
นายรวี ตีวกุลสปคร.023333967rawee@most.go.th.[CHECK-IN]
นางกัญญา ศรีนวลชาติสส.02-33337009ต่อ 3927kanya@most.go.th[CHECK-IN]
นายจิรวัฒน์ วงษ์สมานสส.02-33337009ต่อ 3954jirawat@most.go.th[CHECK-IN]
นายชุมพล เยาวภาสส.02-33337009ต่อ 3928chumpon@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวโชติรักษ์ ยิ่งเสรีสส.02-33337009ต่อ 3952chotirak@most.go.th[CHECK-IN]
นายณัฐเขต หมูทองสส.023333700AAA@AAA.com[CHECK-IN]
นางดารนี ศุภธีรารักษ์สส.02-33337009ต่อ 3950daranees@most.go.th[CHECK-IN]
นายธนะชัย พละการมย์สส.02-33337009ต่อ 3957thanachai@most.go.th[REGISTRY]
นายเมธี ลิมนิยกุลสส.023333862mathee@most.go.th[CHECK-IN]
นายฤทธิรงค์ วิภาตะศิลปินสส.02-33337009ต่อ 3941rittirong@most.go.th[CHECK-IN]
นายวิทยา สุวรรณสุขสส.023333700Wittaya@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาววิลาวรรณ งอยผาลาสส.023333855wilawan.n@most.go.th[CHECK-IN]
นายสมบัติ สมศักดิ์สส.02-3333956sombat.s@most.go.th[CHECK-IN]
นางสุวิมล อินทะแสนสส.02-333-3917suwimon@most.go.th[REGISTRY]
นางสาวอัญชลี งอยผาลาสส.02-33337009ต่อ 3918anchalee_ng@most.go.th[CHECK-IN]
นายเอกศักดิ์ ฐาปนะดิลกสส.02-33337009ต่อ 3958ekasak@most.go.th[REGISTRY]
นางสาววรินทร์ชนม์ เขมะสุรัตน์สอ.0 2333 3739varinchon@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวศุภลักษณ์ ทองเดชสอ.023333742supaluk@most.go.th[CHECK-IN]
นายชาญวิทย์ ตรีเดชสอว.023333918charnwit@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวทิพวัลย์ เวชชการัณย์สอว.02-3333942tipawan@most.go.th[CHECK-IN]
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
REGISTRY : ผู้ใช้งานลงทะเบียน
CONFIRMED : ผู้ใช้งานตอบรับเข้าการฝึกอบรม
CHECK-IN : ผู้ใช้งานเข้ารับการฝึกอบรม'
WITHDRAW : ผู้ใช้งานขอถอนการฝึกอบรม
PASSED : ผู้ใช้งานผ่านการประเมิน
FAILED : ผู้ใช้งานไม่ผ่านการประเมิน