หลักสูตร : Microsoft Excel 2007

หลักสูตร Microsoft Excel 2007
วันที่อบรม : 26 ม.ค. 2555 จำนวนวันอบรม : 1 วัน
วิทยากร : นายณัฎฐพงศ์ เจนจตุรานนท์

รายชื่อผู้เข้าอบรม

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
นางสาวศิขณัฐก์ มานุวงศ์กพร. (ด้าน ววน.)0233333974skn_manuwong@hotmail.com[REGISTRY]
นางโสภา ชูม่วงสค.0 2333 3780sopa@most.go.th[CONFIRMED]
นางจินตนา บุญเสนอสนย.02-333-3869jintana@mhesi.go.th[CHECK-IN]
นางสาวพรวันอาสา บำรุงไทยสนย.0-2333-3872pornwan-a-sa@most.go.th[CHECK-IN]
นางภารณี วิภาตะศิลปินสนย.023333869paranee@most.go.th[REGISTRY]
นางสาวลภัสรดา บาลันสนย.023333864aueporn@most.go.th[CHECK-IN]
นายจิรวัฒน์ วงษ์สมานสส.02-33337009ต่อ 3954jirawat@most.go.th[REGISTRY]
นายชุมพล เยาวภาสส.02-33337009ต่อ 3928chumpon@most.go.th[CHECK-IN]
นายณัฐเขต หมูทองสส.023333700AAA@AAA.com[CHECK-IN]
นายวิทยา สุวรรณสุขสส.023333700Wittaya@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาววิลาวรรณ งอยผาลาสส.023333855wilawan.n@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวอัญชลี งอยผาลาสส.02-33337009ต่อ 3918anchalee_ng@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาววรินทร์ชนม์ เขมะสุรัตน์สอ.0 2333 3739varinchon@most.go.th[CHECK-IN]
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
REGISTRY : ผู้ใช้งานลงทะเบียน
CONFIRMED : ผู้ใช้งานตอบรับเข้าการฝึกอบรม
CHECK-IN : ผู้ใช้งานเข้ารับการฝึกอบรม'
WITHDRAW : ผู้ใช้งานขอถอนการฝึกอบรม
PASSED : ผู้ใช้งานผ่านการประเมิน
FAILED : ผู้ใช้งานไม่ผ่านการประเมิน