หลักสูตร : การสร้างเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

หลักสูตร การสร้างเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
วันที่อบรม : 27 มี.ค. 2555 จำนวนวันอบรม : 1 วัน
วิทยากร : นายณัฐพงศ์ มาลัยกรอง

รายชื่อผู้เข้าอบรม

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
นางกิตติพร เหล่าแสงธรรมวศ.022017347-9kittiporn@dss.go.th[CHECK-IN]
นางสาวชญาดา มกรพงษ์วศ.02-2017272chayada@dss.go.th[CHECK-IN]
นางบุญสรอย บุญเอื้อศท.023333816ิีbunsoy@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวศศิกานต์ ทายิดาศท.02-64852366sasikan@most.go.th[CONFIRMED]
นายฐนภพ จันทร์จุฬาสทอภ.023333700012@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวทิพวัลย์ ช้างโรจน์สทอภ.02 141-4493tippawan@gistda.or.th[CHECK-IN]
นายสนธิ วรรณแสงสม.023333909sonthi@most.go.th[REGISTRY]
นายเฉลิมพล ตาคำสส.0898217725CHALEMPT@GMAIL.COM[CHECK-IN]
นางชิดณพัฒน์ ทรัพย์สมรวยสส.023333913chidnapasd@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวชุมภูนุช โชยโชคสส.023333700010@most.go.th[REGISTRY]
นางสาวบังอร สุขสงวนสส.023333700011@most.go.th[CHECK-IN]
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
REGISTRY : ผู้ใช้งานลงทะเบียน
CONFIRMED : ผู้ใช้งานตอบรับเข้าการฝึกอบรม
CHECK-IN : ผู้ใช้งานเข้ารับการฝึกอบรม'
WITHDRAW : ผู้ใช้งานขอถอนการฝึกอบรม
PASSED : ผู้ใช้งานผ่านการประเมิน
FAILED : ผู้ใช้งานไม่ผ่านการประเมิน