หลักสูตร : OpenOffice.org Impress

หลักสูตร OpenOffice.org Impress
วันที่อบรม : 28 มี.ค. 2555 จำนวนวันอบรม : 1 วัน
วิทยากร : นางสาวอภิญญา ประจันบาน

รายชื่อผู้เข้าอบรม

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
นางสาวกฤตยา อสุนี ณ อยุธยาวศ.0898961123krittaya@dss.go.th[CHECK-IN]
นางบุญสรอย บุญเอื้อศท.023333816ิีbunsoy@most.go.th[CHECK-IN]
นายฐนภพ จันทร์จุฬาสทอภ.023333700012@most.go.th[CONFIRMED]
นางสาววรลักษณ์ เอกมหาชัยอพ.0894821331woraluk@nsm.or.th[CONFIRMED]
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
REGISTRY : ผู้ใช้งานลงทะเบียน
CONFIRMED : ผู้ใช้งานตอบรับเข้าการฝึกอบรม
CHECK-IN : ผู้ใช้งานเข้ารับการฝึกอบรม'
WITHDRAW : ผู้ใช้งานขอถอนการฝึกอบรม
PASSED : ผู้ใช้งานผ่านการประเมิน
FAILED : ผู้ใช้งานไม่ผ่านการประเมิน