หลักสูตร : Internet and Email

หลักสูตร Internet and Email
วันที่อบรม : 21 พ.ค. 2555 จำนวนวันอบรม : 1 วัน
วิทยากร : วิทยากร

รายชื่อผู้เข้าอบรม

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
นางโสภา ชูม่วงสค.0 2333 3780sopa@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาววราภรณ์ เสนาบุตรสบค.023333752varaporn@most.go.th[CHECK-IN]
นายภูมิพิษณุ ฝาชัยภูมิสม.023333906poompitsanu@most.go.th[CHECK-IN]
นางปรียาภรณ์ พรประภาสร.023333706preeyaporn@most.go.th[CHECK-IN]
นายธนะชัย พละการมย์สส.02-33337009ต่อ 3957thanachai@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวสิริมนต์ โฉมแฉล้มสอ.0 2333 3719sirimon@most.go.th[CHECK-IN]
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
REGISTRY : ผู้ใช้งานลงทะเบียน
CONFIRMED : ผู้ใช้งานตอบรับเข้าการฝึกอบรม
CHECK-IN : ผู้ใช้งานเข้ารับการฝึกอบรม'
WITHDRAW : ผู้ใช้งานขอถอนการฝึกอบรม
PASSED : ผู้ใช้งานผ่านการประเมิน
FAILED : ผู้ใช้งานไม่ผ่านการประเมิน