หลักสูตร : กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ วทน. และอบรมการใช้คอมพิวเตอร์ ฯลฯ ระดับป. 5 - ม. 3

หลักสูตร กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ วทน. และอบรมการใช้คอมพิวเตอร์ ฯลฯ ระดับป. 5 - ม. 3
วันที่อบรม : 25 เม.ย. 2555 ถึง 27 เม.ย. 2555 จำนวนวันอบรม : 3 วัน
วิทยากร : วิทยากร

รายชื่อผู้เข้าอบรม

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
นายชยาภรณ์ เจียรวาปีกก.0233337000010@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวชลธิชา เนตวงษ์กก.0233337000015@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวญาณภา ศรีนวลชาติกก.02333370000143@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวณิชาภัทร์ อาจหาญกก.0233337000012@most.go.th[CHECK-IN]
นายทัพพ์ จานามกก.0233337000020@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวนัฐสุดา ดีสวนกก.02333370000176@most.go.th[CHECK-IN]
นายประภัทร์ ช้อนทองกก.0233337000013@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวปิยะพร จิระขจรวงศ์กก.0233337000018@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาววนัญภค คำแฝงกก.0233337000011@most.go.th[CHECK-IN]
นายวัชรากร ก่ำเสนกก.02333370000190@most.go.th[CHECK-IN]
นายสุรเชษฐ์ ศรีสังข์กก.0233337000013@most.go.th[CHECK-IN]
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
REGISTRY : ผู้ใช้งานลงทะเบียน
CONFIRMED : ผู้ใช้งานตอบรับเข้าการฝึกอบรม
CHECK-IN : ผู้ใช้งานเข้ารับการฝึกอบรม'
WITHDRAW : ผู้ใช้งานขอถอนการฝึกอบรม
PASSED : ผู้ใช้งานผ่านการประเมิน
FAILED : ผู้ใช้งานไม่ผ่านการประเมิน