หลักสูตร : กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ วทน. และอบรมการใช้คอมพิวเตอร์ ฯลฯ ระดับป. 1 - ป. 4

หลักสูตร กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ วทน. และอบรมการใช้คอมพิวเตอร์ ฯลฯ ระดับป. 1 - ป. 4
วันที่อบรม : 30 เม.ย. 2555 ถึง 02 พ.ค. 2555 จำนวนวันอบรม : 3 วัน
วิทยากร : วิทยากร

รายชื่อผู้เข้าอบรม

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
นางสาวกรรวรรณ เหล่าวิศาลสุวรรณกก.0233337000028@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวชิสาพัชร์ พรมสุภากก.0233337000023@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวฐิติรัตน์ เหล่าวิศาลสุวรรณกก.0233337000022@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวณิชาภัทร์ อาจหาญกก.0233337000012@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวถิรดา นกอยู่กก.0233337000021@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวทยาภา เจียรวาปีกก.0233337000029@most.go.th[CHECK-IN]
นายปานณวัฒน์ ฤทธิเดชกก.0233337000025@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวปิยะพร จิระขจรวงศ์กก.0233337000018@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาววนัญภค คำแฝงกก.0233337000011@most.go.th[CHECK-IN]
นายศรัณย์ชัย บุญศิริรัตน์โชคกก.0233337000026@most.go.th[CHECK-IN]
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
REGISTRY : ผู้ใช้งานลงทะเบียน
CONFIRMED : ผู้ใช้งานตอบรับเข้าการฝึกอบรม
CHECK-IN : ผู้ใช้งานเข้ารับการฝึกอบรม'
WITHDRAW : ผู้ใช้งานขอถอนการฝึกอบรม
PASSED : ผู้ใช้งานผ่านการประเมิน
FAILED : ผู้ใช้งานไม่ผ่านการประเมิน