หลักสูตร : เครือข่ายความร่วมมือด้านบริการสารสนเทศ ของหน่วยงานในสังกัด วท

หลักสูตร เครือข่ายความร่วมมือด้านบริการสารสนเทศ ของหน่วยงานในสังกัด วท
วันที่อบรม : 30 มี.ค. 2555 จำนวนวันอบรม : 1 วัน
วิทยากร : วิทยากร

รายชื่อผู้เข้าอบรม

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
นางสาวชลธชา เมธีกิตติศักดิ์ปส.02596760000396@most.go.tส[CHECK-IN]
นางสาวปุณณภา รักษอุดมโชคปส.02201700000138@most.go.tส[CHECK-IN]
นายพรเทพ กิตติพัฒน์ไพบูลย์มว.025775100pornthep@nimt.or.t[CHECK-IN]
นางกนกพร เนียมศรีวว.025779000 ต่อ 9100kanokporn@tiste.or.th[CHECK-IN]
นางสาวจอย ผิวสะอาดวศ.02201700000136@most.go.tส[CHECK-IN]
นางสาวชญาดา มกรพงษ์วศ.02201700000376@most.go.tส[CHECK-IN]
นางชื่นจิต อาทรวศ.0220170000032@most.go.tส[CHECK-IN]
นางสาวเบญจภัทร์ จาตุรนต์รัศมีวศ.0220170000031@most.go.tส[CHECK-IN]
นางเพ็ญพิชชา เข็มเงินวศ.0220170000033@most.go.tส[CHECK-IN]
นางสันทนา อมรไชยวศ.0220170000030@most.go.tส[CHECK-IN]
นางสาวอภิญญา มูนาวีวศ.02201700000135@most.go.tส[CHECK-IN]
นางสาวอุดมลักษณ์ เวียนงามวศ.0220170000034@most.go.tส[CHECK-IN]
นายดุษกร อรรจน์อังกูรศลช.0899253145dusakorn_a@tcels.or.th[CHECK-IN]
นางสาวอมรรัตน์ แซ่่ส่งสซ.0854947751amornrar@sli.or.th[CHECK-IN]
นางสาวธัญลักษณ์ เอี่ยมณรงค์ฤทธิ์สทอภ.02141460200176@most.go.tส[CHECK-IN]
นางสาวประภาพร ภาชีรัตน์สทอภ.0894103894prapaporn@gistda.or.th[CHECK-IN]
นายปรีสาร รักวาทินสทอภ.02141456700143@most.go.tส[CHECK-IN]
นางสาวมนชยา พิบูลย์สทอภ.02141445500142@most.go.tส[CHECK-IN]
นางสาวลีลาวรรณ สุเทพารักษ์สทอภ.0-2141-4617leelawan@gistda.or.th[CHECK-IN]
นางสาวสุรีรัตน์ มูลศรีสทอภ.02141457400456@most.go.tส[CHECK-IN]
นายศักดิ์ชัย จงยิ่งเจริญยศสนช.02-6446000#308it@nia.or.th[CHECK-IN]
นางสาวพรพรรณ บุญยะทิมสวทช.025647000pornpan@nstda.or.t[CHECK-IN]
นางสาวรังสิมา เพ็ชรเม็ดใหญ่สวทช.025647000rungsima@nstd.or.t[CHECK-IN]
นางสาวกำไร อิ่มเรืองสอวช.021605432kamrai@sti.or.th[CHECK-IN]
นายกิตติพงศ์ เกิดน้อยสอวช.021605432kittipong@sti.ro.th[CHECK-IN]
นางเมทินี มุทะธากุลสอวช.0877145303methinee@sti.or.th[CHECK-IN]
นางสาวสิริพร พิทยโสภณสอวช.0817358419siriporn@sti.or.th[CHECK-IN]
นางสาวนิภา ฉิมมีอพ.025779999nipa@nsm.or.t[CHECK-IN]
นางสาววรลักษณ์ เอกมหาชัยอพ.025779999woralak@nsm.or.t[CHECK-IN]
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
REGISTRY : ผู้ใช้งานลงทะเบียน
CONFIRMED : ผู้ใช้งานตอบรับเข้าการฝึกอบรม
CHECK-IN : ผู้ใช้งานเข้ารับการฝึกอบรม'
WITHDRAW : ผู้ใช้งานขอถอนการฝึกอบรม
PASSED : ผู้ใช้งานผ่านการประเมิน
FAILED : ผู้ใช้งานไม่ผ่านการประเมิน