หลักสูตร : การสร้างมัลติมีเดียด้วย Flash

หลักสูตร การสร้างมัลติมีเดียด้วย Flash
วันที่อบรม : 28 พ.ค. 2555 ถึง 31 พ.ค. 2555 จำนวนวันอบรม : 4 วัน
วิทยากร : วิทยากร

รายชื่อผู้เข้าอบรม

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
นางสาวอาภาภรณ์ เล้าวัฒกีพงศ์นก.023333936apaporn@most.go.th[CHECK-IN]
นายสมนึก เจริญขำปส.025967600somnurkd@hotmail.com[CHECK-IN]
นายอัศวิน แก้วเชือกหนังปส.025967600win300320@hotmail.com[CHECK-IN]
นายณัฎฐพงศ์ เจนจตุรานนท์ศท.023333700 ต่อ 7003natthapong@most.go.th[CHECK-IN]
นายณัฐพงศ์ มาลัยกรองศท.023333700 ต่อ7003nuttapong_m@most.go.th[CHECK-IN]
นายทวีศักดิ์ นาเมืองรักษ์ศท.023333840thawesak@most.go.th[CHECK-IN]
นายพิทักษ์ คำแหงพลศท.0872232454pitak.k@most.go.th[CHECK-IN]
นายภูษิต โพธิ์แสงศท.023333821pusit@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวศศิกานต์ ทายิดาศท.02-64852366sasikan@most.go.th[CHECK-IN]
นายอนาวิล อมรเดชากุลศท.023333815anawin@mhesi.go.th[CHECK-IN]
นายเอกชัย สุนทรเดชศท.023333700eakachai@most.go.th[CHECK-IN]
นางสุนิสา ภาคเพียร นาวงษ์สทน.0867840417sunisa@nimt.or.th[CHECK-IN]
นายพศพงศ์ ธรรมาภิรัชต์สทอภ.0879738741phasaphong.thb@gmail.com[CHECK-IN]
นายธรรมนูญ มังคลานนท์สบค.023333753thammanoon@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวพิมพ์ญาดา ศรีแจ้สบค.023333830chinchila_7@hotmail.com[CHECK-IN]
นางสาวสุพรรษา กุลแก้วสบค.023333745supansa.k@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวอารีรัตน์ แตงเที่ยงสบค.0845724050areerat.t@most.go.th[CHECK-IN]
นายเฉลิมพล ตาคำสส.0898217725CHALEMPT@GMAIL.COM[CHECK-IN]
นายภูวดล อ่วมสอาดสส.0835425518beer_puwadon@hotmail.com[CHECK-IN]
นายภูสิทธิพงษ์ คุณดิลกวัฒนะสส.02-33337009ต่อ 3951phusittipong@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวสุจิรัส สังข์ทองสส.02-33337009ต่อ 3956suchirasa@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวศิริลักษณ์ สิกขะบูรณะสสก.02 333 3700 ต่อ 3732sine_wega@hotmail.com[CHECK-IN]
นางสาวศุภลักษณ์ ทองเดชสอ.023333742supaluk@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวกานต์วลี พังซาอพ.0818496807karnwalee.p@gmail.com[CONFIRMED]
นางสาวนชรพร เฮงศิริอพ.081-7132152sanootty@hotmail.com[CHECK-IN]
นางสาวพนิตา ศรีทองคำอพ.0863372265panita_ni@hotmail.com[CHECK-IN]
นางสาวพัชราวรรณ บุณแสนอพ.0894862466z_ix_caza@hotmail.com[CHECK-IN]
นายพิทยา ทรงศิริอพ.0875646710tonruk_teoy@hotmail.com[CHECK-IN]
นางสาววรรณวจี สุจริตธรรมอพ.0815625649rainny.f@gmail.com[CHECK-IN]
นางสาวสุภัทรา เจริญรักษ์รัตนะอพ.0863807561supattra@nsm.or.th[CHECK-IN]
นางสาวสุภาวดี เที่ยงบางหลวงอพ.025779999exp.1506nui1822@hotmail.com[CHECK-IN]
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
REGISTRY : ผู้ใช้งานลงทะเบียน
CONFIRMED : ผู้ใช้งานตอบรับเข้าการฝึกอบรม
CHECK-IN : ผู้ใช้งานเข้ารับการฝึกอบรม'
WITHDRAW : ผู้ใช้งานขอถอนการฝึกอบรม
PASSED : ผู้ใช้งานผ่านการประเมิน
FAILED : ผู้ใช้งานไม่ผ่านการประเมิน