หลักสูตร : การสร้างเว็บไซต์ในพริบตาด้วย Drupal

หลักสูตร การสร้างเว็บไซต์ในพริบตาด้วย Drupal
วันที่อบรม : 13 มิ.ย. 2555 ถึง 15 มิ.ย. 2555 จำนวนวันอบรม : 3 วัน
วิทยากร : วิทยากร

รายชื่อผู้เข้าอบรม

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
นายสุทธิพัฒน์ ฟื้นมาปส.02 596 7600 ต่อ 1125sutthiph@oaep.go.th[CHECK-IN]
นายธนกร หาสิงห์ทองวว.025779356thanakorn@tistr.or.th[CHECK-IN]
นายภัทราวุฒิ แสงศิริวว.025779351pvs@tistr.or.th[CHECK-IN]
นายกิตติคุณ เบญโชติเดชวศ.0813554414kittikun0149@hotmail.com[CHECK-IN]
นางสาวกนกพร สีหวังศท.023333700#1133kanokporn@most.go.th[CHECK-IN]
นายณัฐพงศ์ มาลัยกรองศท.023333700 ต่อ7003nuttapong_m@most.go.th[CONFIRMED]
นายทวีศักดิ์ นาเมืองรักษ์ศท.023333840thawesak@most.go.th[CHECK-IN]
นายพิทักษ์ คำแหงพลศท.0872232454pitak.k@most.go.th[CHECK-IN]
นายภูษิต โพธิ์แสงศท.023333821pusit@most.go.th[CHECK-IN]
นายอภินันทน์ เสริมศรีศท.0833176532apinan.s@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวมยุรี พงษ์ศิริกุลสทอภ.0824824092ideki_i@hotmail.com[CONFIRMED]
นายปฏิญญา ลาภเจริญวงศ์สนย.023333856patinya@most.go.th[CHECK-IN]
นายจิรวัฒน์ วงษ์สมานสส.02-33337009ต่อ 3954jirawat@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวชมภูนุช ไชยโชคสส.023333951chompunuch@most.go.th[CHECK-IN]
นายณัฐเขต หมูทองสส.023333700AAA@AAA.com[CHECK-IN]
นายสุเมธ บุญเอื้อสสก.023337000sumate@mhesi.go.th[CHECK-IN]
นางสาวปทิตตา กรพิพัฒน์สอ.02-333-3800aorjaja_21@hotmail.com[CHECK-IN]
นางสาวสุวดี เหมือนอ้นสอ.02-333-3808suwadee.m@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวหนึ่งฤทัย พวงทองสอ.0898304746lover_glay@hotmail.com[CHECK-IN]
นายพรรคธาดา ตรีรัตนพิทักษ์สอว.023333841pucktada.t@most.go.th[CHECK-IN]
นายชนินทร์ สุริยกุล ณ อยุธยาอพ.086 375 7990chanin@nsm.or.th[CHECK-IN]
นายธีรสันต์ รัตนบำรุงอพ.0866896720haard_mix@hotmail.com[CHECK-IN]
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
REGISTRY : ผู้ใช้งานลงทะเบียน
CONFIRMED : ผู้ใช้งานตอบรับเข้าการฝึกอบรม
CHECK-IN : ผู้ใช้งานเข้ารับการฝึกอบรม'
WITHDRAW : ผู้ใช้งานขอถอนการฝึกอบรม
PASSED : ผู้ใช้งานผ่านการประเมิน
FAILED : ผู้ใช้งานไม่ผ่านการประเมิน