หลักสูตร : การประยุกต์ใช้ Excel ขั้นสูงเพื่อการบริหารโครงการ

หลักสูตร การประยุกต์ใช้ Excel ขั้นสูงเพื่อการบริหารโครงการ
วันที่อบรม : 18 มิ.ย. 2555 ถึง 20 มิ.ย. 2555 จำนวนวันอบรม : 3 วัน
วิทยากร : วิทยากร

รายชื่อผู้เข้าอบรม

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
นางสาวเบญจวรรณ อินทรภู่นก.023333700benjawan@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวสุรีย์ญา วัฒนธงชัยนก.023333700sureeya@most.go.th[CHECK-IN]
นายชัชรภูมิ บุญเทพวศ.02-2017212ninephum@hotmail.com[CHECK-IN]
นายณัฎฐพงศ์ เจนจตุรานนท์ศท.023333700 ต่อ 7003natthapong@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวธันยาภรณ์ บรรเทาศท.023333813littlekif@gmail.com[CHECK-IN]
นายอนาวิล อมรเดชากุลศท.023333815anawin@mhesi.go.th[CHECK-IN]
นางสาวเสาวนีย์ พรสุขเพิ่มพูนศปท.023333762saowanee.p@most.go.th[CONFIRMED]
นางสาวปาณิสรา วงษ์สุนทรศลช.026445499 ext 137panisara@tcels.or.th[CHECK-IN]
นางสาวรมย์รสกร ขุนพลพิทักษ์ศลช.0891188851rossakorn@tcels.or.th[CHECK-IN]
นางสาววิลาวัลย์ นามวงค์ศลช.026449504wilawan@tcels.or.th[CHECK-IN]
นางชลลดา วงศ์เปี้ยสค.023333782chollada@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวเสาวลักษณ์ ไทยวงษ์สค.0 2333 3951saovaluck@most.go.th[CONFIRMED]
นางสาวจิราภรณ์ พิมพิชัยสทอภ.0813030747jiraporn@gistda.or.th[CONFIRMED]
นางสาวปวันรัตน์ แสงสมสวัสดิ์สทอภ.021414577pavanrat@gistda.or.th[CHECK-IN]
นางสาวมยุรี พงษ์ศิริกุลสทอภ.0824824092ideki_i@hotmail.com[CONFIRMED]
นางสาวลักขิกา เที่ยงพร้อมสทอภ.021414521luckyka@gistda.or.th[CHECK-IN]
นางบุศรินทร์ อุปดิษฐสนย.02333370000176@most.go.tส[CONFIRMED]
นางสาวพรวันอาสา บำรุงไทยสนย.0-2333-3872pornwan-a-sa@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวอัญชลี มานิชพงษ์สนย.023333859anchalee@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวอุทัยวรรณ จงรุจิโรจน์ชัยสนย.02 333 3700 ext. 5012uthaiwan@mhesi.go.th[CHECK-IN]
นายชุมพล เยาวภาสส.02-33337009ต่อ 3928chumpon@most.go.th[CONFIRMED]
นางสาวโชติรักษ์ ยิ่งเสรีสส.02-33337009ต่อ 3952chotirak@most.go.th[CHECK-IN]
นางดารนี ศุภธีรารักษ์สส.02-33337009ต่อ 3950daranees@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวปทิตตา กรพิพัฒน์สอ.02-333-3800aorjaja_21@hotmail.com[CHECK-IN]
นางสาวศศิรัตน์ ฉุยฉายสอ.02-333-3800opfy9@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวชนิดา ศิริทรัพย์อพ.021605356chanida@nsm.or.th[CHECK-IN]
นางณัฐนันท์ พิพัฒน์นวกิจอพ.025779999 ต่อ 1870nattanan@nsm.or.th[CHECK-IN]
นางสาวณัฐวรรณ ป้องกันอพ.025779999 #4133nuttawan@nsm.or.th[CHECK-IN]
นางสาวนิศาพรรณ์ พิมมณีฉายอพ.021605356nisapun@nsm.or.th[CHECK-IN]
นางสาววาสนา เสาร์ฤกษ์อพ.025779999 ต่อ 1857vassana@nsm.or.th[CHECK-IN]
นางสาวศิริรัตน์ พรหมแก้วอพ.025779999sirirat@nsm.or.th[CHECK-IN]
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
REGISTRY : ผู้ใช้งานลงทะเบียน
CONFIRMED : ผู้ใช้งานตอบรับเข้าการฝึกอบรม
CHECK-IN : ผู้ใช้งานเข้ารับการฝึกอบรม'
WITHDRAW : ผู้ใช้งานขอถอนการฝึกอบรม
PASSED : ผู้ใช้งานผ่านการประเมิน
FAILED : ผู้ใช้งานไม่ผ่านการประเมิน