หลักสูตร : สร้างสรรค์งานสื่อวีดิทัศน์ ด้วย Premiere Pro

หลักสูตร สร้างสรรค์งานสื่อวีดิทัศน์ ด้วย Premiere Pro
วันที่อบรม : 26 มิ.ย. 2555 ถึง 28 มิ.ย. 2555 จำนวนวันอบรม : 3 วัน
วิทยากร : วิทยากร

รายชื่อผู้เข้าอบรม

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
นายสุทธิพัฒน์ ฟื้นมาปส.02 596 7600 ต่อ 1125sutthiph@oaep.go.th[CHECK-IN]
นางสาวกัลยา จงรัตนชูชัยวว.0817332832apapooya@hotmail.com[CHECK-IN]
นายกิตติคุณ เบญโชติเดชวศ.0813554414kittikun0149@hotmail.com[CHECK-IN]
นายไกรวุฒิ อินนุพัฒน์วศ.0891310577thcjke@hotmail.com[CHECK-IN]
นายธนกร ศิริกิจวศ.022017268thanakorn.aum@gmail.com[CHECK-IN]
นางสาวนวพร เลิศธาราทัตวศ.022017494nawaporn@dss.go.th[CHECK-IN]
นางสาวอุดมลักษณ์ เวียนงามวศ.022017268udomlak@dss.go.th[CHECK-IN]
นายณัฐพงศ์ มาลัยกรองศท.023333700 ต่อ7003nuttapong_m@most.go.th[CHECK-IN]
นายทวีศักดิ์ นาเมืองรักษ์ศท.023333840thawesak@most.go.th[CHECK-IN]
นายยุทธนา พิรุณสารศท.023333827yutthana.p@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวศศิกานต์ ทายิดาศท.02-64852366sasikan@most.go.th[CHECK-IN]
นายอภินันทน์ เสริมศรีศท.0833176532apinan.s@most.go.th[CHECK-IN]
นายเอกชัย สุนทรเดชศท.023333700eakachai@most.go.th[CHECK-IN]
นายประวิทย์ เฉิดโฉมสทอภ.023264288prawit@eoc.gistda.or.th[CHECK-IN]
นายพศพงศ์ ธรรมาภิรัชต์สทอภ.0879738741phasaphong.thb@gmail.com[CHECK-IN]
นายปฏิญญา ลาภเจริญวงศ์สนย.023333856patinya@most.go.th[CONFIRMED]
นายพงศ์วรากร ขุนพลพิทักษ์สร.0817332801pwarakorn@tcels.or.th[CHECK-IN]
นายจิรวัฒน์ วงษ์สมานสส.02-33337009ต่อ 3954jirawat@most.go.th[CHECK-IN]
นายชุมพล เยาวภาสส.02-33337009ต่อ 3928chumpon@most.go.th[CONFIRMED]
นายสุเมธ บุญเอื้อสสก.023337000sumate@mhesi.go.th[CHECK-IN]
นางสาวปทิตตา กรพิพัฒน์สอ.02-333-3800aorjaja_21@hotmail.com[CHECK-IN]
นางสาวสุวดี เหมือนอ้นสอ.02-333-3808suwadee.m@most.go.th[CHECK-IN]
นายธานี หลินลาโพธิ์อพ.0816821838thaitopxp@gmail.com[CHECK-IN]
นางสาวพัชราวรรณ บุณแสนอพ.0894862466z_ix_caza@hotmail.com[CHECK-IN]
นายสุขเกษม อ่อนหวานอพ.02-5779999 Ext 1516sukhasam@nsm.or.th[CHECK-IN]
นางสาวสุภัทรา เจริญรักษ์รัตนะอพ.0863807561supattra@nsm.or.th[CHECK-IN]
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
REGISTRY : ผู้ใช้งานลงทะเบียน
CONFIRMED : ผู้ใช้งานตอบรับเข้าการฝึกอบรม
CHECK-IN : ผู้ใช้งานเข้ารับการฝึกอบรม'
WITHDRAW : ผู้ใช้งานขอถอนการฝึกอบรม
PASSED : ผู้ใช้งานผ่านการประเมิน
FAILED : ผู้ใช้งานไม่ผ่านการประเมิน