หลักสูตร : การใช้โปรแกรม PSPP for Windows เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัย

หลักสูตร การใช้โปรแกรม PSPP for Windows เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัย
วันที่อบรม : 09 ก.ค. 2555 ถึง 11 ก.ค. 2555 จำนวนวันอบรม : 3 วัน
วิทยากร : วิทยากร

รายชื่อผู้เข้าอบรม

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
นางสาวอาภาภรณ์ เล้าวัฒกีพงศ์นก.023333936apaporn@most.go.th[CONFIRMED]
นางสาวศิธร ปถมสาครปส.0 2579 5970sidhorn@oaep.go.th[CHECK-IN]
นางสาวชนาภา สอนบัวมว.02 5775100 ต่อ 4222ps@nimt.or.th[CHECK-IN]
นางสาวทัศนีย์ แสนพลพัฒน์มว.025775100ps@nimt.or.th[CHECK-IN]
นายภูชิต จิตชัยศท.0883771858zeed-bitdpu@hotmail.com[CHECK-IN]
นายยุทธนา พิรุณสารศท.023333827yutthana.p@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวมยุรา ทุ่มแก้วสทอภ.021414608mthum@gistda.or.th[CHECK-IN]
นายวรธันย์ วิชาคุณสทอภ.0868061667worathun@gistda.or.th[CHECK-IN]
นางสาวลักษณี พูลภักตร์สนย.023333874laksanee.p@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวทิพย์สิรี สุวิมลสบค.023333753tipsiree.s@most.go.th[CHECK-IN]
นางวิลาสิณี ธุลีจันทร์สบค.023333747wilasinee.k@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวศิริรัตน์ นีสันเทียะสบค.0819674100sirirat.n@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวสุพรรษา กุลแก้วสบค.023333745supansa.k@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวอารีรัตน์ แตงเที่ยงสบค.0845724050areerat.t@most.go.th[CHECK-IN]
นายจิรวัฒน์ วงษ์สมานสส.02-33337009ต่อ 3954jirawat@most.go.th[CONFIRMED]
นางสาวโชติรักษ์ ยิ่งเสรีสส.02-33337009ต่อ 3952chotirak@most.go.th[CHECK-IN]
นางดารนี ศุภธีรารักษ์สส.0 2333 3950daranees@most.go.th[CHECK-IN]
นายสมบัติ สมศักดิ์สส.02-3333956sombat.s@most.go.th[CONFIRMED]
นางสาวศุภลักษณ์ ทองเดชสอ.023333742supaluk@most.go.th[CHECK-IN]
นายธีรสันต์ รัตนบำรุงอพ.0866896720haard_mix@hotmail.com[CHECK-IN]
นางสาวประณัดดา ชาธรรมาอพ.02-5779999 # 2116pranadda@nsm.or.th[CHECK-IN]
นางสาวปิยดา ปรีชาวุฒิวัฒน์อพ.089-1134371piyadp@hotmail.com[CHECK-IN]
นางรัตนาภรณ์ นันทกอบกุลอพ.02-5779999 ต่อ 2133rattanaporn@nsm.or.th[CHECK-IN]
นางสาวสาวิตรี ศรีสำราญอพ.0865440420kookkai1011@yahoo.com[CHECK-IN]
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
REGISTRY : ผู้ใช้งานลงทะเบียน
CONFIRMED : ผู้ใช้งานตอบรับเข้าการฝึกอบรม
CHECK-IN : ผู้ใช้งานเข้ารับการฝึกอบรม'
WITHDRAW : ผู้ใช้งานขอถอนการฝึกอบรม
PASSED : ผู้ใช้งานผ่านการประเมิน
FAILED : ผู้ใช้งานไม่ผ่านการประเมิน