หลักสูตร : การสร้างรายงานระบบฐานข้อมูลโดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel 2007

หลักสูตร การสร้างรายงานระบบฐานข้อมูลโดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel 2007
วันที่อบรม : 06 ส.ค. 2555 ถึง 08 ส.ค. 2555 จำนวนวันอบรม : 3 วัน
วิทยากร : วิทยากร

รายชื่อผู้เข้าอบรม

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
นายชาคริช สุขสมสินกก.02333370000176@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวนันทพร พ่วงแม่กลองกก.02333370000176@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวกุลิสรา อายุปานเทวัญตร.02 333 3969kulisara@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวจิรานุช บุตรงามตร.023333700AAA@AAA.com[CHECK-IN]
นายวายุ คชรัตน์ปส.025791806 ต่อ 2122wayu@oaep.go.th[CHECK-IN]
นายอัครเดช สีมาพลกุลปส.025613012akaradech@oaep.go.th[CHECK-IN]
นางสาวชนกธมน สุขศรีวว.025779356chanok_t@tistr.or.th[CHECK-IN]
นางสาวธิราวรรณ นาคามดีวว.025779082tirawan@tistr.or.th[CHECK-IN]
นางสาวนวพร ตีบกลางวศ.022017270tnawaporn@dss.go.th[CHECK-IN]
นายสิทธิพงศ์ พุ่มชื่นวศ.022017425sittipong@dss.go.th[CHECK-IN]
นายณัฎฐพงศ์ เจนจตุรานนท์ศท.023333700 ต่อ 7003natthapong@most.go.th[CHECK-IN]
นายยุทธนา พิรุณสารศท.023333827yutthana.p@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาววิกานดา ลิ้มประเสริฐศท.023333700 ต่อ7000wikanda@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาววิมลทิพย์ อริยะเครือศท.023333814wimonthip@most.go.th[CHECK-IN]
นายอนาวิล อมรเดชากุลศท.023333815anawin@mhesi.go.th[CHECK-IN]
นายอภินันทน์ เสริมศรีศท.0833176532apinan.s@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวศิวพา สิริจามรศวภ.023333700siwapa.s@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวนิตยา ศรีแนนสซ.044217040 ต่อ 1230nittaya@slri.or.th[CHECK-IN]
นางสาววรรณกร บำรุงเวชสทน.02-401-9889 ต่อ 6102min1191@sanook.com[CHECK-IN]
นางสาวทิพวัลย์ ช้างโรจน์สทอภ.02 141-4493tippawan@gistda.or.th[CHECK-IN]
นางสาววรีศ์พร ใจเกรียงไกรสทอภ.0214144440056@most.go.tส[CHECK-IN]
นางบุศรินทร์ อุปดิษฐสนย.02333370000176@most.go.tส[CHECK-IN]
นายปฏิญญา ลาภเจริญวงศ์สนย.023333856patinya@most.go.th[CONFIRMED]
นางสาวอรทัย มังคลาดสนย.023333700oratai.m@most.go.th.[CHECK-IN]
นางสาวศิริรัตน์ นีสันเทียะสบค.0819674100sirirat.n@most.go.th[CHECK-IN]
นางดารนี ศุภธีรารักษ์สส.0 2333 3950daranees@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวสุชานุช ชนะชาญมงคลสส.02-33337009ต่อ 3918suchanuch@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวรัศมี อุตเสนาสสน.026427132 ต่อ 609ratsami@haii.or.th[CHECK-IN]
นางสาวสาริศา ภิญโญสสน.026427132ต่อ210sarisa@haii.or.th[CHECK-IN]
นางสาวยุวดี อัณฑสูตรสอวช.021605432yuwadee@sti.or.th[CONFIRMED]
นายวีระพล วงษ์ประเสริฐสอวช.021605432veerapon@sti.or.th[CONFIRMED]
นายกิตติพงษ์ ร่มแสงอพ.025779999 ต่อ 1869kittipong@nsm.or.th[CHECK-IN]
นายสุภาภรณ์ อ่ำพันธ์อพ.025779999supapron@nsm.or.th[CHECK-IN]
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
REGISTRY : ผู้ใช้งานลงทะเบียน
CONFIRMED : ผู้ใช้งานตอบรับเข้าการฝึกอบรม
CHECK-IN : ผู้ใช้งานเข้ารับการฝึกอบรม'
WITHDRAW : ผู้ใช้งานขอถอนการฝึกอบรม
PASSED : ผู้ใช้งานผ่านการประเมิน
FAILED : ผู้ใช้งานไม่ผ่านการประเมิน