หลักสูตร : Drupal Advanced

หลักสูตร Drupal Advanced
วันที่อบรม : 15 ส.ค. 2555 ถึง 17 ส.ค. 2555 จำนวนวันอบรม : 3 วัน
วิทยากร : วิทยากร

รายชื่อผู้เข้าอบรม

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
นายธนกร หาสิงห์ทองวว.025779356thanakorn@tistr.or.th[CHECK-IN]
นายภัทราวุฒิ แสงศิริวว.025779351pvs@tistr.or.th[CHECK-IN]
นางสาวอัคริมา บุญอยู่วศ.022017285akarima@dss.go.th[CHECK-IN]
นางสาวอังกาบ นรินทร์รักษ์วศ.0869546168jant_21phiyajan@hotmail.com[CHECK-IN]
นางสาวกนกพร สีหวังศท.023333700#1133kanokporn@most.go.th[CHECK-IN]
นายทวีศักดิ์ นาเมืองรักษ์ศท.023333840thawesak@most.go.th[CHECK-IN]
นายพิทักษ์ คำแหงพลศท.0872232454pitak.k@most.go.th[CHECK-IN]
นายภูษิต โพธิ์แสงศท.023333821pusit@most.go.th[CHECK-IN]
นายอภินันทน์ เสริมศรีศท.0833176532apinan.s@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวลีลาวรรณ สุเทพารักษ์สทอภ.0-2141-4617leelawan@gistda.or.th[CHECK-IN]
นายอัฐราวุฒิ เดชผลสทอภ.0858245858auttarawut@gistda.or.th[CHECK-IN]
นายอาทิตย์ สมวาทีสทอภ.021414517arthit@gistda.or.th[CHECK-IN]
นางสาวลักษณี อภิรัชตกุลสนย.023333860luksanee@most.go.th[CHECK-IN]
นายจิรวัฒน์ วงษ์สมานสส.02-33337009ต่อ 3954jirawat@most.go.th[CONFIRMED]
นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญสส.023333918ekapong@most.go.th[CONFIRMED]
นายพรรคธาดา ตรีรัตนพิทักษ์สอว.023333841pucktada.t@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวกำไร อุ่นเรืองสอวช.021605432 ต่อ 704kamrai@sti.or.th[CHECK-IN]
นายกีรดิต ชุ่มากลางสอวช.021605432 ต่อ 713keeradit@sti.or.th[CHECK-IN]
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
REGISTRY : ผู้ใช้งานลงทะเบียน
CONFIRMED : ผู้ใช้งานตอบรับเข้าการฝึกอบรม
CHECK-IN : ผู้ใช้งานเข้ารับการฝึกอบรม'
WITHDRAW : ผู้ใช้งานขอถอนการฝึกอบรม
PASSED : ผู้ใช้งานผ่านการประเมิน
FAILED : ผู้ใช้งานไม่ผ่านการประเมิน