หลักสูตร : Microsoft Excel 2007

หลักสูตร Microsoft Excel 2007
วันที่อบรม : 25 ก.ย. 2555 จำนวนวันอบรม : 1 วัน
วิทยากร : นายณัฎฐพงศ์ เจนจตุรานนท์

รายชื่อผู้เข้าอบรม

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
นายชาคริช สุขสมสินกก.023333806chakrich.s@most.go.th[CONFIRMED]
นางสาวนันทพร โฆษิตชัยวัฒน์กก.023333806nuntaporn.p@most.go.th[CONFIRMED]
นางสาวศิขณัฐก์ มานุวงศ์กพร. (ด้าน ววน.)0233333974skn_manuwong@hotmail.com[REGISTRY]
นางสาวศรีนภา กล่ำคำตร.02-333-3700 ต่อ 3754srinapa.k@most.go.th[CONFIRMED]
นางจินตนา บุญเสนอสนย.02-333-3869jintana@mhesi.go.th[REGISTRY]
นางสาวลภัสรดา บาลันสนย.023333864aueporn@most.go.th[REGISTRY]
นางสาวศรินทิพย์ ผดุงสันติกุลสนย.02-33337009ต่อ 3868sarintip@most.go.th[REGISTRY]
นางสาวทิพย์สิรี สุวิมลสบค.023333753tipsiree.s@most.go.th[CONFIRMED]
นางวิลาสิณี ธุลีจันทร์สบค.023333747wilasinee.k@most.go.th[CONFIRMED]
นางสาวสุพรรษา กุลแก้วสบค.023333745supansa.k@most.go.th[CONFIRMED]
นางสาวอังคณา เชิงวุฒิกุลสบค.023333757angkhana.c@most.go.th[CONFIRMED]
นางสาวอารีรัตน์ แตงเที่ยงสบค.0845724050areerat.t@most.go.th[CONFIRMED]
นางสาววรุณพักตร์ ธรรมนพรัตน์สร.023333705nutsarun@most.go.th[REGISTRY]
นางสาวอารีวัลย์ สินธุคำสร.0233338366ต่อ3715areewan@most.go.th[CONFIRMED]
นายเมธี ลิมนิยกุลสส.023333862mathee@most.go.th[REGISTRY]
นายฤทธิรงค์ วิภาตะศิลปินสส.02-33337009ต่อ 3941rittirong@most.go.th[CONFIRMED]
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
REGISTRY : ผู้ใช้งานลงทะเบียน
CONFIRMED : ผู้ใช้งานตอบรับเข้าการฝึกอบรม
CHECK-IN : ผู้ใช้งานเข้ารับการฝึกอบรม'
WITHDRAW : ผู้ใช้งานขอถอนการฝึกอบรม
PASSED : ผู้ใช้งานผ่านการประเมิน
FAILED : ผู้ใช้งานไม่ผ่านการประเมิน