หลักสูตร : Internet and Email

หลักสูตร Internet and Email
วันที่อบรม : 26 ก.ย. 2555 จำนวนวันอบรม : 1 วัน
วิทยากร : UNKNOWN

รายชื่อผู้เข้าอบรม

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
นางจินตนา บุญเสนอสนย.02-333-3869jintana@mhesi.go.th[REGISTRY]
นางสาวลภัสรดา บาลันสนย.023333864aueporn@most.go.th[REGISTRY]
นางสาวอังคณา เชิงวุฒิกุลสบค.023333757angkhana.c@most.go.th[CONFIRMED]
นางสาววรุณพักตร์ ธรรมนพรัตน์สร.023333705nutsarun@most.go.th[REGISTRY]
นางสาวอารีวัลย์ สินธุคำสร.0233338366ต่อ3715areewan@most.go.th[CONFIRMED]
นายเมธี ลิมนิยกุลสส.023333862mathee@most.go.th[REGISTRY]
นายฤทธิรงค์ วิภาตะศิลปินสส.02-33337009ต่อ 3941rittirong@most.go.th[CONFIRMED]
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
REGISTRY : ผู้ใช้งานลงทะเบียน
CONFIRMED : ผู้ใช้งานตอบรับเข้าการฝึกอบรม
CHECK-IN : ผู้ใช้งานเข้ารับการฝึกอบรม'
WITHDRAW : ผู้ใช้งานขอถอนการฝึกอบรม
PASSED : ผู้ใช้งานผ่านการประเมิน
FAILED : ผู้ใช้งานไม่ผ่านการประเมิน