หลักสูตร : การบริหารจัดการฐานข้อมูล MySQL

หลักสูตร การบริหารจัดการฐานข้อมูล MySQL
วันที่อบรม : 19 ธ.ค. 2555 ถึง 21 ธ.ค. 2555 จำนวนวันอบรม : 3 วัน
วิทยากร : วิทยากรจากภายนอก

รายชื่อผู้เข้าอบรม

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
นางสาวปทิตตา กรพิพัฒน์ปส.0831356583aorjaja_21@hotmail.com[CHECK-IN]
นางสาวเสาวนีย์ กรีพรปส.025620123 ต่อ 1617saowanee.k@oap.go.th[CHECK-IN]
นายชูศักดิ์ กอนดีมว.0839703861chusak@nimt.or.th[CHECK-IN]
นางสาวกิตติ์ธัญญา บุญยกุลศิโรตม์วว.025779354kitthanya@tistr.or.th[CHECK-IN]
นายธนกร หาสิงห์ทองวว.025779356thanakorn@tistr.or.th[CHECK-IN]
นางสาวกนกพร สีหวังศท.023333700#1133kanokporn@most.go.th[CHECK-IN]
นายพิทักษ์ คำแหงพลศท.0872232454pitak.k@most.go.th[CHECK-IN]
นายภูษิต โพธิ์แสงศท.023333821pusit@most.go.th[CHECK-IN]
นายยุทธนา พิรุณสารศท.023333827yutthana.p@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวศศิกานต์ ทายิดาศท.02-64852366sasikan@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวสุพนิดา อารยเมธีศท.023333820supanida@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวสุพัตรา บุญชุ่มศท.0876917125supattra045@gmail.com[CHECK-IN]
นายอนาวิล อมรเดชากุลศท.023333815anawin@mhesi.go.th[CHECK-IN]
นางสาวอธิการ ทองวัฒน์สซ.66819671649athikarn@slri.or.th[CHECK-IN]
นายวิศวะ เจนจบสทอภ.021414523wissawa@gistda.or.th[CHECK-IN]
นางสาลิมะห์ แบบวาสทอภ.083 2979448salima@eoc.gistda.or.th[CHECK-IN]
นายอาทิตย์ สมวาทีสทอภ.021414517arthit@gistda.or.th[CHECK-IN]
นางสาวอุทัยวรรณ จงรุจิโรจน์ชัยสนย.02 333 3700 ext. 5012uthaiwan@mhesi.go.th[CHECK-IN]
นางสาวปัทมา แสงหมีสสน.0857904372patthama@haii.or.th[CHECK-IN]
นางทัศนา นาคสมบูรณ์อพ.025779999tassana@nsm.or.th[CHECK-IN]
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
REGISTRY : ผู้ใช้งานลงทะเบียน
CONFIRMED : ผู้ใช้งานตอบรับเข้าการฝึกอบรม
CHECK-IN : ผู้ใช้งานเข้ารับการฝึกอบรม'
WITHDRAW : ผู้ใช้งานขอถอนการฝึกอบรม
PASSED : ผู้ใช้งานผ่านการประเมิน
FAILED : ผู้ใช้งานไม่ผ่านการประเมิน