หลักสูตร : MySQL สำหรับนักพัฒนาระบบฐานข้อมูล

หลักสูตร MySQL สำหรับนักพัฒนาระบบฐานข้อมูล
วันที่อบรม : 24 ธ.ค. 2555 ถึง 26 ธ.ค. 2555 จำนวนวันอบรม : 3 วัน
วิทยากร : วิทยากร

รายชื่อผู้เข้าอบรม

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
นายอัครเดช สีมาพลกุลปส.025613012akaradech@oaep.go.th[CHECK-IN]
นายชูศักดิ์ กอนดีมว.0839703861chusak@nimt.or.th[CHECK-IN]
นางสาวชนกธมน สุขศรีวว.025779356chanok_t@tistr.or.th[CHECK-IN]
นางพรนภา เจมส์วว.02-5779354pornnapa@tistr.or.th[CHECK-IN]
นางสาวกนกพร สีหวังศท.023333700#1133kanokporn@most.go.th[CHECK-IN]
นายพิทักษ์ คำแหงพลศท.0872232454pitak.k@most.go.th[CHECK-IN]
นายภูษิต โพธิ์แสงศท.023333821pusit@most.go.th[CHECK-IN]
นายยุทธนา พิรุณสารศท.023333827yutthana.p@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวศศิกานต์ ทายิดาศท.02-64852366sasikan@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวสุพนิดา อารยเมธีศท.023333820supanida@most.go.th[CHECK-IN]
นายอนาวิล อมรเดชากุลศท.023333815anawin@mhesi.go.th[CHECK-IN]
นายอภินันทน์ เสริมศรีศท.0833176532apinan.s@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวอธิการ ทองวัฒน์สซ.66819671649athikarn@slri.or.th[CHECK-IN]
นางสาวสรารักษ์ ธนารัตน์สทอภ.0232642830059@most.go.th[CHECK-IN]
นายอาทิตย์ สมวาทีสทอภ.021414517arthit@gistda.or.th[CHECK-IN]
นายวรวิทย์ ไพรการสสน.087-566-1863worawit@haii.or.th[CHECK-IN]
นายสุรชัย จันทีสสน.026427132surachai@haii.or.th[CHECK-IN]
นายพรรคธาดา ตรีรัตนพิทักษ์สอว.023333841pucktada.t@most.go.th[CHECK-IN]
นายวาทิต. พิรุณรัตน์อพ.0257799990060@most.go.th[CHECK-IN]
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
REGISTRY : ผู้ใช้งานลงทะเบียน
CONFIRMED : ผู้ใช้งานตอบรับเข้าการฝึกอบรม
CHECK-IN : ผู้ใช้งานเข้ารับการฝึกอบรม'
WITHDRAW : ผู้ใช้งานขอถอนการฝึกอบรม
PASSED : ผู้ใช้งานผ่านการประเมิน
FAILED : ผู้ใช้งานไม่ผ่านการประเมิน