หลักสูตร : การพัฒนาเว็บไซต์ด้วย HTML 5

หลักสูตร การพัฒนาเว็บไซต์ด้วย HTML 5
วันที่อบรม : 09 ม.ค. 2556 ถึง 11 ม.ค. 2556 จำนวนวันอบรม : 3 วัน
วิทยากร : วิทยากรจากภายนอก

รายชื่อผู้เข้าอบรม

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
นางสาวฑิญาภรณ์ มั่งคั่งปส.025620133tiyaporn@oaep.go.th[CHECK-IN]
นายมานพ ปิยนุสรณ์ปส.02-596-7600 ต่อ 2122manop@oaep.go.th[CHECK-IN]
นายธนัญชัย เทศวิรัชมว.025775100 ต่อ 4219thananchai@nimt.or.th[CHECK-IN]
นายแทนวงศ์ แดงสุภาวว.025779352tanwong@tistr.or.th[CHECK-IN]
นางสาวกนกพร สีหวังศท.023333700#1133kanokporn@most.go.th[CHECK-IN]
นายณัฐพงศ์ มาลัยกรองศท.023333700 ต่อ7003nuttapong_m@most.go.th[CHECK-IN]
นายทวีศักดิ์ นาเมืองรักษ์ศท.023333840thawesak@most.go.th[CHECK-IN]
นายพิทักษ์ คำแหงพลศท.0872232454pitak.k@most.go.th[CHECK-IN]
นายภูษิต โพธิ์แสงศท.023333821pusit@most.go.th[CHECK-IN]
นายยุทธนา พิรุณสารศท.023333827yutthana.p@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวศศิกานต์ ทายิดาศท.02-64852366sasikan@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวสุพนิดา อารยเมธีศท.023333820supanida@most.go.th[CHECK-IN]
นายอนาวิล อมรเดชากุลศท.023333815anawin@mhesi.go.th[CHECK-IN]
นายอภินันทน์ เสริมศรีศท.0833176532apinan.s@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวกนกวรรณ แปลกปลาดสทน.0824681470piglet_mixki@hotmail.com[CHECK-IN]
นายภัทราวุฒิ ภู่ทองสทอภ.0813963383pattrawuth3@hotmail.com[CHECK-IN]
นางสาวมยุรี พงษ์ศิริกุลสทอภ.0824824092ideki_i@hotmail.com[CHECK-IN]
นายอาทิตย์ สมวาทีสทอภ.021414517arthit@gistda.or.th[CHECK-IN]
นายอาทิตย์ ศิริขันธ์สทอภ.0865127277athit@eoc.gistda.or.th[CHECK-IN]
นางสาวศิริรัตน์ นีสันเทียะสบค.0819674100sirirat.n@most.go.th[CHECK-IN]
นายพิทักษ์เขต ใบสุขันธ์สสน.026427132#516phithakkhet@haii.or.th[CHECK-IN]
นายอดิเทพ ไชยรุ่งเรืองสสน.026427132 #508aditep@haii.or.th[CHECK-IN]
นายพรรคธาดา ตรีรัตนพิทักษ์สอว.023333841pucktada.t@most.go.th[CHECK-IN]
นายนพพร โภชนัดศรีฉายสอวช.021605432#704nopporn@sti.or.th[CHECK-IN]
นางสาวณัฐวรรณ ป้องกันอพ.025779999 #4133nuttawan@nsm.or.th[CHECK-IN]
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
REGISTRY : ผู้ใช้งานลงทะเบียน
CONFIRMED : ผู้ใช้งานตอบรับเข้าการฝึกอบรม
CHECK-IN : ผู้ใช้งานเข้ารับการฝึกอบรม'
WITHDRAW : ผู้ใช้งานขอถอนการฝึกอบรม
PASSED : ผู้ใช้งานผ่านการประเมิน
FAILED : ผู้ใช้งานไม่ผ่านการประเมิน