หลักสูตร : การพัฒนาโมบายแอพพลิเคชั่นบนระบบปฏิบัติการ Android เบื้องต้น

หลักสูตร การพัฒนาโมบายแอพพลิเคชั่นบนระบบปฏิบัติการ Android เบื้องต้น
วันที่อบรม : 16 ม.ค. 2556 ถึง 18 ม.ค. 2556 จำนวนวันอบรม : 3 วัน
วิทยากร : วิทยากรจากภายนอก

รายชื่อผู้เข้าอบรม

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
นายเจนศักดิ์ ยุติธรรมมว.025775100janesak@nimt.or.th[CHECK-IN]
นายธนัญชัย เทศวิรัชมว.025775100 ต่อ 4219thananchai@nimt.or.th[CHECK-IN]
นางสาวกิตติ์ธัญญา บุญยกุลศิโรตม์วว.025779354kitthanya@tistr.or.th[CHECK-IN]
นายแทนวงศ์ แดงสุภาวว.025779352tanwong@tistr.or.th[CHECK-IN]
นายสิทธิพล ประสานสีวว.02-577-9356sittiphol@tistr.or.th[CHECK-IN]
นางสาวนวพร เลิศธาราทัตวศ.022017494nawaporn@dss.go.th[CHECK-IN]
นางสาวกนกพร สีหวังศท.023333700#1133kanokporn@most.go.th[CHECK-IN]
นายณัฐพงศ์ มาลัยกรองศท.023333700 ต่อ7003nuttapong_m@most.go.th[CHECK-IN]
นายทวีศักดิ์ นาเมืองรักษ์ศท.023333840thawesak@most.go.th[CHECK-IN]
นายภูษิต โพธิ์แสงศท.023333821pusit@most.go.th[CHECK-IN]
นายยุทธนา พิรุณสารศท.023333827yutthana.p@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวสุพนิดา อารยเมธีศท.023333820supanida@most.go.th[CHECK-IN]
นายอนาวิล อมรเดชากุลศท.023333815anawin@mhesi.go.th[CHECK-IN]
นายอภินันทน์ เสริมศรีศท.0833176532apinan.s@most.go.th[CHECK-IN]
นายสัญญา วาสพกานต์สทน.024019889#1400sanya@tint.or.th[CHECK-IN]
นายจักรพงษ์ ทะวะละสทอภ.0878075515jakrapong@gistda.or.th[CHECK-IN]
นายนิรันดร์ เตชาธาราทิพย์สทอภ.0865599584niran@eoc.gistda.or.th[CHECK-IN]
นายภัทราวุฒิ ภู่ทองสทอภ.0813963383pattrawuth3@hotmail.com[CHECK-IN]
นายจิรวัฒน์ วงษ์สมานสส.02-33337009ต่อ 3954jirawat@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวฐิติพร มีประเสริฐสสน.026427132thitiporn@haii.or.th[CHECK-IN]
นางสาวปรารถนา ดีประเสริฐกุลสสน.026427132 ต่อ 519prattana@haii.or.th[CHECK-IN]
นายวรวิทย์ ไพรการสสน.087-566-1863worawit@haii.or.th[CHECK-IN]
นายกีรดิต ชุ่มากลางสอวช.021605432 ต่อ 713keeradit@sti.or.th[CHECK-IN]
นางสาวพรพรรณ พิชัยอพ.02 5779999 ต่อ 4134pornphan@nsm.or.th[CHECK-IN]
นายวาทิต พิรุณรัตน์อพ.025779999#1471wathit@nsm.or.th[CHECK-IN]
นางสาวสุภัทรา เจริญรักษ์รัตนะอพ.0863807561supattra@nsm.or.th[CHECK-IN]
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
REGISTRY : ผู้ใช้งานลงทะเบียน
CONFIRMED : ผู้ใช้งานตอบรับเข้าการฝึกอบรม
CHECK-IN : ผู้ใช้งานเข้ารับการฝึกอบรม'
WITHDRAW : ผู้ใช้งานขอถอนการฝึกอบรม
PASSED : ผู้ใช้งานผ่านการประเมิน
FAILED : ผู้ใช้งานไม่ผ่านการประเมิน