หลักสูตร : การสร้างแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ด้วย LibreOffice Writer

หลักสูตร การสร้างแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ด้วย LibreOffice Writer
วันที่อบรม : 25 มี.ค. 2556 ถึง 26 มี.ค. 2556 จำนวนวันอบรม : 2 วัน
วิทยากร : วิทยากรจากภายนอก

รายชื่อผู้เข้าอบรม

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
นางสาวศรีนภา กล่ำคำตร.02-333-3700 ต่อ 3754srinapa.k@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวชนาภา สอนบัวมว.02 5775100 ต่อ 4222ps@nimt.or.th[CHECK-IN]
นางสาวลักขณา ตระกูลทัีบทิมดีมว.025775100lukkana@nimt.or.th[CHECK-IN]
นางสาวชนกธมน สุขศรีวว.025779356chanok_t@tistr.or.th[CHECK-IN]
นางสาวธิราวรรณ นาคามดีวว.025779082tirawan@tistr.or.th[CHECK-IN]
นายณัฎฐพงศ์ เจนจตุรานนท์ศท.023333700 ต่อ 7003natthapong@most.go.th[CHECK-IN]
นายภูชิต จิตชัยศท.0883771858zeed-bitdpu@hotmail.com[CHECK-IN]
นายภูษิต โพธิ์แสงศท.023333821pusit@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวศศิกานต์ ทายิดาศท.02-64852366sasikan@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวพรชนก เหรียญประยูรศวภ.023333700pornchanok.r@most.go.t[CHECK-IN]
นางสาวอนงค์ คำไทรแก้วสค.023333772anong@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวอธิการ ทองวัฒน์สซ.66819671649athikarn@slri.or.th[CHECK-IN]
นางสมศรี ชาญชญานนท์สทอภ.021414555somsri_chan@hotmail.com[CHECK-IN]
นางจินตนา บุญเสนอสนย.02-333-3869jintana@mhesi.go.th[CHECK-IN]
นางสาวลักษณี พูลภักตร์สนย.023333874laksanee.p@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวศิริรัตน์ นีสันเทียะสบค.0819674100sirirat.n@most.go.th[CHECK-IN]
นายจิรวัฒน์ วงษ์สมานสส.02-33337009ต่อ 3954jirawat@most.go.th[CHECK-IN]
นายทินกร รสรื่นสส.023333947tinnakorn@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวปัทมา แสงหมีสสน.0857904372patthama@haii.or.th[CHECK-IN]
นายพิศุทธ์ แซ่ลิ้มอพ.0 2577 9999pisut@nsm.or.th[CHECK-IN]
นายระพีพัฒน์ ศรีไทยอพ.0 2577 9999rapeepat@nsm.or.th[CHECK-IN]
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
REGISTRY : ผู้ใช้งานลงทะเบียน
CONFIRMED : ผู้ใช้งานตอบรับเข้าการฝึกอบรม
CHECK-IN : ผู้ใช้งานเข้ารับการฝึกอบรม'
WITHDRAW : ผู้ใช้งานขอถอนการฝึกอบรม
PASSED : ผู้ใช้งานผ่านการประเมิน
FAILED : ผู้ใช้งานไม่ผ่านการประเมิน