หลักสูตร : สนุกกับการตัดต่อ PDF ด้วย OpenSource Software

หลักสูตร สนุกกับการตัดต่อ PDF ด้วย OpenSource Software
วันที่อบรม : 27 มี.ค. 2556 ถึง 28 มี.ค. 2556 จำนวนวันอบรม : 2 วัน
วิทยากร : วิทยากรจากภายนอก

รายชื่อผู้เข้าอบรม

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
นางสาวอังคณา เชิงวุฒิกุลกก.023333700angkhana.c@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวนพวรรณ เหมือนแม้นตน.023333965napawan.m@most.go.t[CHECK-IN]
นางสาวรัตติญา เขียวทองปส.025967600 ต่อ 4110rattiya@oap.go.th[CHECK-IN]
นางสาวพัชรินทร์ คุปติสุนทรมว.025775100 #4303patcharin@nimt.or.t[CHECK-IN]
นางรัชนี วุฒิพฤกษ์วว.025779033zz@tistr.com[CHECK-IN]
นางสายสวาท พระคำยานวว.025779084zz@tistr.com[CHECK-IN]
นายณัฐพงศ์ มาลัยกรองศท.023333700 ต่อ7003nuttapong_m@most.go.th[CHECK-IN]
นายภูษิต โพธิ์แสงศท.023333821pusit@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวศศิกานต์ ทายิดาศท.02-64852366sasikan@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวภัททิยา ส่องศรีศวภ.0863480521pattiya.s@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวศิวพา สิริจามรศวภ.023333700siwapa.s@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวอัจฉรา เด่นเจริญโสภณศวภ.0864124540atchara.d@msot.go.th[CHECK-IN]
นางสาวอิศรา วงจิ๋วบุตรศวภ.023333700 ต่อ 5001issara.w@most.go.t[CHECK-IN]
นางสาวอนงค์ คำไทรแก้วสค.023333772anong@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวศศิพันธุ์ ไตรทานสซ.044217040 #1601sasipun@slri.or.t[REGISTRY]
นางสาวลักขิกา เที่ยงพร้อมสทอภ.021414521luckyka@gistda.or.th[CHECK-IN]
นางสาวธัญรัตนี ประชามอญสนย.023333700thanyarat.p@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวพรวันอาสา บำรุงไทยสนย.0-2333-3872pornwan-a-sa@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวศรินทิพย์ ผดุงสันติกุลสนย.0817544876sarintip@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวศศิดารา พูภักดีสนย.023333870sasidara.p@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวอรทัย มังคลาดสนย.023333700oratai.m@most.go.th.[CHECK-IN]
นางสาวประวีณา สว่างจิตต์สบค.023333755praweena@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวสุพรรษา กุลแก้วสบค.023333745supansa.k@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวเนตรภา สารสร้อยสส.023333924netnapa.s@most.go.th[CHECK-IN]
นายสมบัติ สมศักดิ์สส.02-3333956sombat.s@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวภารดี ฉัตร์เทอพ.025779999 ต่อ 1939paradee@nsm.or.th[CHECK-IN]
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
REGISTRY : ผู้ใช้งานลงทะเบียน
CONFIRMED : ผู้ใช้งานตอบรับเข้าการฝึกอบรม
CHECK-IN : ผู้ใช้งานเข้ารับการฝึกอบรม'
WITHDRAW : ผู้ใช้งานขอถอนการฝึกอบรม
PASSED : ผู้ใช้งานผ่านการประเมิน
FAILED : ผู้ใช้งานไม่ผ่านการประเมิน