หลักสูตร : การใช้งานระบบรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม : Project-Based Management รุ่นที่ 1

หลักสูตร การใช้งานระบบรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม : Project-Based Management รุ่นที่ 1
วันที่อบรม : 23 เม.ย. 2556 จำนวนวันอบรม : 1 วัน
วิทยากร : นางสาวสุพนิดา อารยเมธี

รายชื่อผู้เข้าอบรม

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
นางสาวปุญญตา สุวรรณภูมิตน.023333965poonyata@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวศรีนภา กล่ำคำตร.02-333-3700 ต่อ 3754srinapa.k@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวอาภาภรณ์ เล้าวัฒกีพงศ์นก.023333936apaporn@most.go.th[REGISTRY]
นางสาวธันยาภรณ์ บรรเทาศท.023333813littlekif@gmail.com[CHECK-IN]
นางสาวปิยเนตร พรรณดวงเนตรศท.023333824piyanate@most.go.th[CHECK-IN]
นายยุทธนา พิรุณสารศท.023333827yutthana.p@most.go.th[CONFIRMED]
นางสาววิมลทิพย์ อริยะเครือศท.023333812artukta@hotmail.com[CHECK-IN]
นายอนาวิล อมรเดชากุลศท.023333815anawin@mhesi.go.th[CHECK-IN]
นางบัวบาล กัวประเสริฐศวภ.087-8708449buabarn.k@most.go.th[CHECK-IN]
นายกำธร จุฑารัตนพันธ์สค.023333781kamthorn@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวเสาวลักษณ์ ไทยวงษ์สค.0 2333 3951saovaluck@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวอนงค์ คำไทรแก้วสค.023333772anong@most.go.th[CONFIRMED]
นางอัมพร โกศลตระกูลสค.0233333771amporn.p@most.go.th[CHECK-IN]
นางจินตนา บุญเสนอสนย.02-333-3869jintana@mhesi.go.th[CHECK-IN]
นางสาวธนกร สร้อยสิงห์สนย.023333895thanakorn@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวศศิดารา พูภักดีสนย.023333870sasidara.p@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวอุทัยวรรณ จงรุจิโรจน์ชัยสนย.02 333 3700 ext. 5012uthaiwan@mhesi.go.th[CHECK-IN]
นางสาวประวีณา สว่างจิตต์สบค.023333755praweena@most.go.th[CHECK-IN]
นางวิลาสิณี ธุลีจันทร์สบค.023333747wilasinee.k@most.go.th[CHECK-IN]
นางสุภาณี อินพะลันสบค.023333745supanee@most.go.th[REGISTRY]
นายรวี ตีวกุลสปคร.023333967rawee@most.go.th.[CHECK-IN]
นางสาวกมลรัตน์ ทองประไพสม.023333905kamolrat@most.go.th[CHECK-IN]
นางดวงดาว หนูแก้วสม.023333896duangdao@most.go.th[CHECK-IN]
นางนพพร ตั้งชัยสินสม.023333894nopporn@most.go.th[CHECK-IN]
นายสนธิ วรรณแสงสม.023333909sonthi@most.go.th[CHECK-IN]
นายจิรวัฒน์ วงษ์สมานสส.02-33337009ต่อ 3954jirawat@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวโชติรักษ์ ยิ่งเสรีสส.02-33337009ต่อ 3952chotirak@most.go.th[REGISTRY]
นางดารนี ศุภธีรารักษ์สส.0 2333 3950daranees@most.go.th[CHECK-IN]
นายสมบัติ สมศักดิ์สส.02-3333956sombat.s@most.go.th[CHECK-IN]
นางนันทพัทธ์ ทนต์ประเสริฐเวชสอ.02 333 3736nantapat@most.go.th[CHECK-IN]
นายอนุสรณ์ กลีบเมฆสอ.023333722anusorn.k@most.go.th[CHECK-IN]
นางอรพรรณ ม่วงมณีสอ.02 333 3959oraphan@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวทิพวัลย์ เวชชการัณย์สอว.02-3333942tipawan@most.go.th[CHECK-IN]
นายเอกชัย เขื่อนมณีสอว.02-33337009ต่อ 3857aekachai@most.go.th[CHECK-IN]
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
REGISTRY : ผู้ใช้งานลงทะเบียน
CONFIRMED : ผู้ใช้งานตอบรับเข้าการฝึกอบรม
CHECK-IN : ผู้ใช้งานเข้ารับการฝึกอบรม'
WITHDRAW : ผู้ใช้งานขอถอนการฝึกอบรม
PASSED : ผู้ใช้งานผ่านการประเมิน
FAILED : ผู้ใช้งานไม่ผ่านการประเมิน