หลักสูตร : การใช้งานระบบใบลาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับเจ้าหน้าที่ ฝบ

หลักสูตร การใช้งานระบบใบลาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับเจ้าหน้าที่ ฝบ
วันที่อบรม : 09 มี.ค. 2554 จำนวนวันอบรม : 1 วัน
วิทยากร : นายนรินทร์ ปั้นเทียน

รายชื่อผู้เข้าอบรม

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
นางรัชดา พรหมประสิทธิ์กก.023333807rachada@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวศศิชา อมแย้มตน.02-3333936sasicha@most.go.th[CHECK-IN]
นางอรุณี พงษ์มะลิวัลย์นก.023333963arunee@most.go.th[CONFIRMED]
นางเสาวนีย์ สระบัวศปท.02-3333761saowanee@most.go.th[CHECK-IN]
นางพัชริน พรมสุภาสค.023333796patcharin@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวสุชาดา ทองมากสค.023333796ai-zaae@hotmail.com[CHECK-IN]
นางอาภาศิริ มุขพรหมสค.023333748arpasiri@most.go.th[CONFIRMED]
นางสาวพรรณี ฉกาจนโรดมสนย.023333848punnee@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวกาญจนา สิงห์ทวีศักดิ์สบค.02-333-3973kanjana.s@most.go.th[CONFIRMED]
นางสาวภาวนา ปานสุวรรณสบค.023333759pawana@most.go.th[CONFIRMED]
นางสาวสมศรี ก่ำเสนสม.023333892somsri@most.go.th[CONFIRMED]
นางเอมอร โกศลชุติเดชสม.023333893em-on@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาววรุณพักตร์ ธรรมนพรัตน์สร.023333705nutsarun@most.go.th[CHECK-IN]
นางสมสกุล นุชดำรงค์สร.023333989somsakul@most.go.th[CONFIRMED]
นางสาวจินดา จีระสิงห์สส.023333915jinda@most.go.th[CONFIRMED]
นางชิดณพัฒน์ ทรัพย์สมรวยสส.023333913chidnapasd@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวพวงผกา ศรีพันธุ์สส.023333912puangpaka@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวสิรีกานต์ เกษีสส.023333916sairung@most.go.th[CONFIRMED]
นางสาวอัญชลี ธนะศิริวัฒนาสส.023333914unchalee@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวมนทิรา ไกรสมุทร์สอ.023333741montira@most.go.th[CHECK-IN]
นางอรพรรณ ม่วงมณีสอ.02 333 3959oraphan@most.go.th[CONFIRMED]
นางสาวอรสิริ ไพรศรีสอ.023333723onsiri@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวอังสนา คำประเสริฐสอ.02-333-3735angsana.k@most.go.th[CHECK-IN]
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
REGISTRY : ผู้ใช้งานลงทะเบียน
CONFIRMED : ผู้ใช้งานตอบรับเข้าการฝึกอบรม
CHECK-IN : ผู้ใช้งานเข้ารับการฝึกอบรม'
WITHDRAW : ผู้ใช้งานขอถอนการฝึกอบรม
PASSED : ผู้ใช้งานผ่านการประเมิน
FAILED : ผู้ใช้งานไม่ผ่านการประเมิน