หลักสูตร : การใช้งานระบบรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม : Project-Based Management รุ่นที่ 2

หลักสูตร การใช้งานระบบรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม : Project-Based Management รุ่นที่ 2
วันที่อบรม : 24 เม.ย. 2556 จำนวนวันอบรม : 1 วัน
วิทยากร : นางสาวสุพนิดา อารยเมธี

รายชื่อผู้เข้าอบรม

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
นางรัชดา พรหมประสิทธิ์กก.023333807rachada@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาววัชรินธร ยิ่งเจริญวัฒนากิจกก.023333806watcharinthorn@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวชุติมา สุจิตวรสารกพร. (ด้าน ววน.)023333971chutima@most.go.th[CHECK-IN]
นายนายอลงกต ภูริเวทย์กพร. (ด้าน ววน.)023333700alongkot@most.go.th[CHECK-IN]
นางวิรัชนี แข็งแรงกพร. (ด้าน ววน.)023333874wiratchanee@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวศิขณัฐก์ มานุวงศ์กพร. (ด้าน ววน.)0233333974skn_manuwong@hotmail.com[CHECK-IN]
นางสาวศศิชา อมแย้มตน.02-3333936sasicha@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวกัญญ์อาภา ศรีวิสารนก.023333777sriwisan@most.go.th[REGISTRY]
นางสาวเบญจวรรณ อินทรภู่นก.023333700benjawan@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวสุรีย์ญา วัฒนธงชัยนก.023333700sureeya@most.go.th[CHECK-IN]
นางบังอร โพธิ์แสงศท.023333810bungon@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวพรชนก ศรีจันทร์ศท.023333700 ต่อ1133pronchanok@most.go.th[CHECK-IN]
นายยุทธนา พิรุณสารศท.023333827yutthana.p@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวเสาวนีย์ พรสุขเพิ่มพูนศปท.023333762saowanee.p@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวกรรณิการ์ บุตรเอกศวภ.0233339230074@most.go.th.[CHECK-IN]
นายจิรวัฒน์ วัฒนบุตรศวภ.038394791jirawat.w@most.go.t[CHECK-IN]
นางสาวศิวพา สิริจามรศวภ.023333700siwapa.s@most.go.th[CHECK-IN]
นางชลลดา วงศ์เปี้ยสค.023333782chollada@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวณฐมน ชื่นด้วงสค.023333783natamon@most.go.th[CHECK-IN]
นางบุศรา แย้มเกษรสค.023333771butsara@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวพรทิพย์ นิลทลักษณ์สค.023333770pornthip.n@most.go.th[CHECK-IN]
นางบุญปวีณ์ ชูชีพวงศ์วาณิชสนย.023333847chuleeko@most.go.th[CHECK-IN]
นายปฏิญญา ลาภเจริญวงศ์สนย.023333856patinya@most.go.th[REGISTRY]
นางสาวพรวันอาสา บำรุงไทยสนย.0-2333-3872pornwan-a-sa@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวลักษณี พูลภักตร์สนย.023333874laksanee.p@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวลักษณี อภิรัชตกุลสนย.023333860luksanee@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาววิภาดา ปิ่นเกษรสนย.02-33337009ต่อ 3864wipada@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวศรินทิพย์ ผดุงสันติกุลสนย.02-33337009ต่อ 3868sarintip@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวอรทัย มังคลาดสนย.023333700oratai.m@most.go.th.[CHECK-IN]
นางสาวทิพย์สิรี สุวิมลสบค.023333753tipsiree.s@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวปัทมาพร บุญหนุนสบค.023333752pattamaporn.b@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวจินดามาส สุทธิชัยเมธีสปคร.023333876jindamas@most.go.th[CHECK-IN]
นายกฤษดากร ปิ่นทองสม.023333903kritsadakorn@most.go.th[CHECK-IN]
นางฐมาภรณ์ อภิสนธิ์สม.023333901thamaporn@most.go.th[REGISTRY]
นางสาวนันทิกานต์ มั่นมากสม.023333902nanthikarn@most.go.th[CHECK-IN]
นายภูมิพิษณุ ฝาชัยภูมิสม.023333906poompitsanu@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวสมศรี ก่ำเสนสม.023333892somsri@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวสวามิตรี พรหมยศสม.023333904sawamitree@most.go.th[CHECK-IN]
นายสุพจน์ เหมเงินสม.0871018278garukung@hotmail.com[CHECK-IN]
นางเอมอร โกศลชุติเดชสม.023333893em-on@most.go.th[CHECK-IN]
นางกัญญา ศรีนวลชาติสส.02-33337009ต่อ 3927kanya@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวสุชานุช ชนะชาญมงคลสส.02-33337009ต่อ 3918suchanuch@most.go.th[CHECK-IN]
นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญสส.023333918ekapong@most.go.th[REGISTRY]
นางสาวชลารัตน์ มีแก้วสอ.02 333 3700 ต่อ 3724chalarat.pr@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวชลิศา ทรัพย์พรสอ.02-333-3721chalisa.s@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวสะการะ พวงเพ็ชร์สอ.023333721sakara@most.go.th[CHECK-IN]
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
REGISTRY : ผู้ใช้งานลงทะเบียน
CONFIRMED : ผู้ใช้งานตอบรับเข้าการฝึกอบรม
CHECK-IN : ผู้ใช้งานเข้ารับการฝึกอบรม'
WITHDRAW : ผู้ใช้งานขอถอนการฝึกอบรม
PASSED : ผู้ใช้งานผ่านการประเมิน
FAILED : ผู้ใช้งานไม่ผ่านการประเมิน