หลักสูตร : จัดการเอกสารออนไลน์ด้วย Google Docs เพื่อองค์กรยุคใหม่

หลักสูตร จัดการเอกสารออนไลน์ด้วย Google Docs เพื่อองค์กรยุคใหม่
วันที่อบรม : 20 พ.ค. 2556 จำนวนวันอบรม : 1 วัน
วิทยากร : วิทยากรจากภายนอก

รายชื่อผู้เข้าอบรม

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
นางสาวอาภาภรณ์ เล้าวัฒกีพงศ์นก.023333936apaporn@most.go.th[REGISTRY]
นางสาวจีระนันท์ เจียกวัฒนาปส.0846991502่ำjeeranun55@hotmail.com[CHECK-IN]
นางสาวมุกรินทร์ อาบสุวรรณ์ปส.0855573302mookkarin@oaep.go.th[CHECK-IN]
นางกาญจนา แสวงแก้วมว.025775100#4114kanchana@nimt.or.th.[CHECK-IN]
นางสาวจันทนา วงศ์เยาว์ฟ้าศท.023333700 ต่อ3819jantana@most.go.th[REGISTRY]
นางบังอร โพธิ์แสงศท.023333810bungon@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวพรชนก ศรีจันทร์ศท.023333700 ต่อ1133pronchanok@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวอนงค์ คำไทรแก้วสค.023333772anong@most.go.th[CHECK-IN]
นายเติมศักดิ์ เนียมบุญเจือสทน.0850859577tremsak_n@hotmail.co.th[CHECK-IN]
นายอรรถวุฒิ ภิรมย์สทน.0897707616attawuth@tint.or.th[CHECK-IN]
นางสาวณภษร บุญหงษ์ทองสทอภ.0813444900napat@gistda.or.th[CHECK-IN]
นายยรรยง ลูกศรสทอภ.02-1414614yanyong@gistda.or.th[CHECK-IN]
นางสาวลีลาวรรณ สุเทพารักษ์สทอภ.0-2141-4617leelawan@gistda.or.th[CHECK-IN]
นายอมรพันธ์ พุ่มฉัตรสทอภ.02-141-4513amonpan@gistda.or.th[CHECK-IN]
นางบุญปวีณ์ ชูชีพวงศ์วาณิชสนย.023333847chuleeko@most.go.th[CHECK-IN]
นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์สนย.023333850permsuk@most.go.th[CHECK-IN]
นางวิลาสิณี ธุลีจันทร์สบค.023333747wilasinee.k@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวศิริรัตน์ นีสันเทียะสบค.0819674100sirirat.n@most.go.th[CHECK-IN]
นางดวงดาว หนูแก้วสม.023333896duangdao@most.go.th[CHECK-IN]
นางชิดณพัฒน์ ทรัพย์สมรวยสส.023333913chidnapasd@most.go.th[CHECK-IN]
นายทินกร รสรื่นสส.023333947tinnakorn@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาววิลาวรรณ งอยผาลาสส.02-33337009ต่อ 3855wilawan.n@most.go.th[REGISTRY]
นายสมบัติ สมศักดิ์สส.02-3333956sombat.s@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวชลิศา ทรัพย์พรสอ.02-333-3721chalisa.s@most.go.th[CHECK-IN]
นางเพชรรัตน์ นกอยู่สอ.023333990petcharat@most.go.th[CHECK-IN]
นายวัฒนจักร พุ่มวิเศษสอว.02-333-4056watanachak.p@most.go.th[CHECK-IN]
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
REGISTRY : ผู้ใช้งานลงทะเบียน
CONFIRMED : ผู้ใช้งานตอบรับเข้าการฝึกอบรม
CHECK-IN : ผู้ใช้งานเข้ารับการฝึกอบรม'
WITHDRAW : ผู้ใช้งานขอถอนการฝึกอบรม
PASSED : ผู้ใช้งานผ่านการประเมิน
FAILED : ผู้ใช้งานไม่ผ่านการประเมิน