หลักสูตร : จัดการตารางคำนวณออนไลน์ด้วย Google Spreadsheet เพื่อองค์กรยุคใหม่

หลักสูตร จัดการตารางคำนวณออนไลน์ด้วย Google Spreadsheet เพื่อองค์กรยุคใหม่
วันที่อบรม : 21 พ.ค. 2556 จำนวนวันอบรม : 1 วัน
วิทยากร : วิทยากรจากภายนอก

รายชื่อผู้เข้าอบรม

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
นางสาวศรีนภา กล่ำคำตร.02-333-3700 ต่อ 3754srinapa.k@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวอาภาภรณ์ เล้าวัฒกีพงศ์นก.023333936apaporn@most.go.th[REGISTRY]
นายธนัญชัย เทศวิรัชมว.025775100 ต่อ 4219thananchai@nimt.or.th[REGISTRY]
นางสาวธันยาภรณ์ บรรเทาศท.023333813littlekif@gmail.com[CHECK-IN]
นายอนาวิล อมรเดชากุลศท.023333815anawin@mhesi.go.th[CHECK-IN]
นางเสาวนีย์ สระบัวศปท.02-3333761saowanee@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวพรทิพย์ ศิลปไพบูลย์สค.023333770pornthip.n@most.go.th[CHECK-IN]
นายเติมศักดิ์ เนียมบุญเจือสทน.0850859577tremsak_n@hotmail.co.th[CHECK-IN]
นายอรรถวุฒิ ภิรมย์สทน.0897707616attawuth@tint.or.th[CHECK-IN]
นายยรรยง ลูกศรสทอภ.02-1414614yanyong@gistda.or.th[CHECK-IN]
นางสาวลีลาวรรณ สุเทพารักษ์สทอภ.0-2141-4617leelawan@gistda.or.th[CHECK-IN]
นางสาวพรวันอาสา บำรุงไทยสนย.0-2333-3872pornwan-a-sa@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวลักษณี พูลภักตร์สนย.023333874laksanee.p@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวทิพย์สิรี สุวิมลสบค.023333753tipsiree.s@most.go.th[CONFIRMED]
นางสาวสุพรรษา กุลแก้วสบค.023333745supansa.k@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวอังคณา เชิงวุฒิกุลสบค.023333757angkhana.c@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวอารีรัตน์ แตงเที่ยงสบค.0845724050areerat.t@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวจินดามาส สุทธิชัยเมธีสปคร.023333876jindamas@most.go.th[REGISTRY]
นายวัฒนจักร พุ่มวิเศษสอว.02-333-4056watanachak.p@most.go.th[CHECK-IN]
นายเอกชัย เขื่อนมณีสอว.02-33337009ต่อ 3857aekachai@most.go.th[CHECK-IN]
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
REGISTRY : ผู้ใช้งานลงทะเบียน
CONFIRMED : ผู้ใช้งานตอบรับเข้าการฝึกอบรม
CHECK-IN : ผู้ใช้งานเข้ารับการฝึกอบรม'
WITHDRAW : ผู้ใช้งานขอถอนการฝึกอบรม
PASSED : ผู้ใช้งานผ่านการประเมิน
FAILED : ผู้ใช้งานไม่ผ่านการประเมิน