หลักสูตร : จัดการงานนำเสนอออนไลน์ด้วย Google Presentation เพื่อองค์กรยุคใหม่

หลักสูตร จัดการงานนำเสนอออนไลน์ด้วย Google Presentation เพื่อองค์กรยุคใหม่
วันที่อบรม : 22 พ.ค. 2556 จำนวนวันอบรม : 1 วัน
วิทยากร : วิทยากรจากภายนอก

รายชื่อผู้เข้าอบรม

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
นางสาวอาภาภรณ์ เล้าวัฒกีพงศ์นก.023333936apaporn@most.go.th[REGISTRY]
นางสาวสาวิตรี ยศทะราชปส.0894871882sawitree@oaep.go.th[CHECK-IN]
นายธนัญชัย เทศวิรัชมว.025775100 ต่อ 4219thananchai@nimt.or.th[CHECK-IN]
นายอนาวิล อมรเดชากุลศท.023333815anawin@mhesi.go.th[CHECK-IN]
นายภูเบศวร์ รัตนตรัยเสถียรศวภ.023333700 ต่อ 5001bhubesh.r@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวศิวพา สิริจามรศวภ.023333700siwapa.s@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวอนงค์ คำไทรแก้วสค.023333772anong@most.go.th[CHECK-IN]
นายเติมศักดิ์ เนียมบุญเจือสทน.0850859577tremsak_n@hotmail.co.th[CHECK-IN]
นายอรรถวุฒิ ภิรมย์สทน.0897707616attawuth@tint.or.th[CHECK-IN]
นายยรรยง ลูกศรสทอภ.02-1414614yanyong@gistda.or.th[CHECK-IN]
นางสาวลีลาวรรณ สุเทพารักษ์สทอภ.0-2141-4617leelawan@gistda.or.th[CHECK-IN]
นายปฏิญญา ลาภเจริญวงศ์สนย.023333856patinya@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวศศิดารา พูภักดีสนย.023333870sasidara.p@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวอรทัย มังคลาดสนย.023333700oratai.m@most.go.th.[CHECK-IN]
นางวิลาสิณี ธุลีจันทร์สบค.023333747wilasinee.k@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวศิริรัตน์ นีสันเทียะสบค.0819674100sirirat.n@most.go.th[CHECK-IN]
นายชุมพล เยาวภาสส.02-33337009ต่อ 3928chumpon@most.go.th[CHECK-IN]
นางดารนี ศุภธีรารักษ์สส.0 2333 3950daranees@most.go.th[REGISTRY]
นางกิ่งกาญจน์ นิมิตรัตนากรสอ.023333797kingkarn@most.go.th[CHECK-IN]
นายชาญวิทย์ ตรีเดชสอว.023333918charnwit@most.go.th[CHECK-IN]
นายวัฒนจักร พุ่มวิเศษสอว.02-333-4056watanachak.p@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวชนัดดา สุสมบูรณ์สอวช.021605432 #415chanadda@sti.or.th[CHECK-IN]
นายพิสิษฐ์พล กลิ่นบัวแก้วสอวช.021605432 ต่อ 208pisitpon@sti.or.th[CHECK-IN]
นางสาวธีรารัตน์ จูหลีอพ.025779999theerarat@nsm.or.th[CHECK-IN]
นางสาวประณัดดา ชาธรรมาอพ.02-5779999 # 2116pranadda@nsm.or.th[CHECK-IN]
นางสาวศิริรัตน์ พรหมแก้วอพ.025779999sirirat@nsm.or.th[CHECK-IN]
นายสุภาภรณ์ อ่ำพันธ์อพ.025779999supapron@nsm.or.th[CHECK-IN]
นางสาวสุรัตนา ผิวนวลอพ.025779999 ต่อ 2128littlemay91@hotmail.com[CHECK-IN]
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
REGISTRY : ผู้ใช้งานลงทะเบียน
CONFIRMED : ผู้ใช้งานตอบรับเข้าการฝึกอบรม
CHECK-IN : ผู้ใช้งานเข้ารับการฝึกอบรม'
WITHDRAW : ผู้ใช้งานขอถอนการฝึกอบรม
PASSED : ผู้ใช้งานผ่านการประเมิน
FAILED : ผู้ใช้งานไม่ผ่านการประเมิน