หลักสูตร : จัดการแบบฟอร์มออนไลน์ด้วย Google Form เพื่อองค์กรยุคใหม่

หลักสูตร จัดการแบบฟอร์มออนไลน์ด้วย Google Form เพื่อองค์กรยุคใหม่
วันที่อบรม : 23 พ.ค. 2556 จำนวนวันอบรม : 1 วัน
วิทยากร : วิทยากรจากภายนอก

รายชื่อผู้เข้าอบรม

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
นางสาวอาภาภรณ์ เล้าวัฒกีพงศ์นก.023333936apaporn@most.go.th[REGISTRY]
นางสาวนัฏฐาภรณ์ เพ็งล้อมปส.02-5967600 ต่อ 3612nattaporn@oaep.go.th[CHECK-IN]
นางสาวมุกรินทร์ อาบสุวรรณ์ปส.0855573302mookkarin@oaep.go.th[CHECK-IN]
นางสาวรัตติญา เขียวทองปส.025967600 ต่อ 4110rattiya@oap.go.th[CHECK-IN]
นายเจนศักดิ์ ยุติธรรมมว.025775100janesak@nimt.or.th[CHECK-IN]
นางสาวพัชรินทร์ คุปติสุนทรมว.025775100 #4303patcharin@nimt.or.t[CHECK-IN]
นายณัฎฐพงศ์ เจนจตุรานนท์ศท.023333700 ต่อ 7003natthapong@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวธันยาภรณ์ บรรเทาศท.023333813littlekif@gmail.com[CHECK-IN]
นางสาวพรชนก ศรีจันทร์ศท.023333700 ต่อ1133pronchanok@most.go.th[CHECK-IN]
นายภูษิต โพธิ์แสงศท.023333821pusit@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาววิมลทิพย์ อริยะเครือศท.023333812artukta@hotmail.com[CHECK-IN]
นายอนาวิล อมรเดชากุลศท.023333815anawin@mhesi.go.th[CHECK-IN]
นายเติมศักดิ์ เนียมบุญเจือสทน.0850859577tremsak_n@hotmail.co.th[CHECK-IN]
นายอรรถวุฒิ ภิรมย์สทน.0897707616attawuth@tint.or.th[CHECK-IN]
นายชนะศักดิ์ สินมาสทอภ.0891770942chanasak12@hotmail.com[CHECK-IN]
นายยรรยง ลูกศรสทอภ.02-1414614yanyong@gistda.or.th[CHECK-IN]
นางสาวลีลาวรรณ สุเทพารักษ์สทอภ.0-2141-4617leelawan@gistda.or.th[CHECK-IN]
นายธรรมนูญ มังคลานนท์สบค.023333753thammanoon@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวสุพรรษา กุลแก้วสบค.023333745supansa.k@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวอังคณา เชิงวุฒิกุลสบค.023333757angkhana.c@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวสุณีย์ เลิศเพียรธรรมสปคร.02-3333967sunee@most.go.th[CHECK-IN]
นายทินกร รสรื่นสส.023333947tinnakorn@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวชลารัตน์ มีแก้วสอ.02 333 3700 ต่อ 3724chalarat.pr@most.go.th[CHECK-IN]
นางมนทิรา กันประเสริฐสอ.023333741montira@most.go.th[CHECK-IN]
นายพรรคธาดา ตรีรัตนพิทักษ์สอว.023333841pucktada.t@most.go.th[CHECK-IN]
นายกิตติศักดิ์ กวีกิจมณีสอวช.021605432 ต่อ 314kittisak@sti.or.th[CHECK-IN]
นายนพพร โภชนัดศรีฉายสอวช.021605432#704nopporn@sti.or.th[CHECK-IN]
นางสาวธีรารัตน์ จูหลีอพ.025779999theerarat@nsm.or.th[CHECK-IN]
นางสาวศิริรัตน์ พรหมแก้วอพ.025779999sirirat@nsm.or.th[CHECK-IN]
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
REGISTRY : ผู้ใช้งานลงทะเบียน
CONFIRMED : ผู้ใช้งานตอบรับเข้าการฝึกอบรม
CHECK-IN : ผู้ใช้งานเข้ารับการฝึกอบรม'
WITHDRAW : ผู้ใช้งานขอถอนการฝึกอบรม
PASSED : ผู้ใช้งานผ่านการประเมิน
FAILED : ผู้ใช้งานไม่ผ่านการประเมิน