หลักสูตร : สร้างงาน 3D Animation ด้วย Blender

หลักสูตร สร้างงาน 3D Animation ด้วย Blender
วันที่อบรม : 24 มิ.ย. 2556 ถึง 26 มิ.ย. 2556 จำนวนวันอบรม : 3 วัน
วิทยากร : วิทยากรจากภายนอก

รายชื่อผู้เข้าอบรม

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
นางสาวรัตติญา เขียวทองปส.025967600 ต่อ 4110rattiya.k@oap.go.th[CHECK-IN]
นางสาวเกษศิรินท์ หาญชนะพันธุ์วว.025779245katsirin@tistr.or.th[CHECK-IN]
นายธนกร หาสิงห์ทองวว.025779356thanakorn@tistr.or.th[CHECK-IN]
นายณัฐพงศ์ มาลัยกรองศท.023333700 ต่อ7003nuttapong_m@most.go.th[CHECK-IN]
นายทวีศักดิ์ นาเมืองรักษ์ศท.023333840thawesak@most.go.th[CHECK-IN]
นายพิทักษ์ คำแหงพลศท.0872232454pitak.k@most.go.th[CHECK-IN]
นายยุทธนา พิรุณสารศท.023333827yutthana.p@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวชุติมา แก้วสุโขสทอภ.021414470a@a.com[CHECK-IN]
นายอมรพันธ์ พุ่มฉัตรสทอภ.021414513amonpan@gistda.or.th[CHECK-IN]
นางสาวพรรณิศา สัตยารัฐสส.0815927186wintaichi@gmail.com[CHECK-IN]
นายภูวดล อ่วมสอาดสส.0835425518beer_puwadon@hotmail.com[CHECK-IN]
นายสุเมธ บุญเอื้อสสก.023337000sumate@mhesi.go.th[CHECK-IN]
นางสาวชยานนท์ โสวัณณะอพ.0823367531chayanon@nsm.or.th[CHECK-IN]
นางสาวธิตินันท์ วัฒนสุวรรณกูลอพ.025779999#1242thitinan_wat@nsm.or.th[CHECK-IN]
นายธีรสันต์ รัตนบำรุงอพ.0866896720haard_mix@hotmail.com[CHECK-IN]
นายนฤพล ตั้งตรีรัตน์อพ.0891380178naruephon@nsm.or.th[CHECK-IN]
นางสาวพรพรรณ พิชัยอพ.02 5779999 ต่อ 4134pornphan@nsm.or.th[CHECK-IN]
นายสุขเกษม อ่อนหวานอพ.02-5779999 Ext 1516sukhasam@nsm.or.th[CHECK-IN]
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
REGISTRY : ผู้ใช้งานลงทะเบียน
CONFIRMED : ผู้ใช้งานตอบรับเข้าการฝึกอบรม
CHECK-IN : ผู้ใช้งานเข้ารับการฝึกอบรม'
WITHDRAW : ผู้ใช้งานขอถอนการฝึกอบรม
PASSED : ผู้ใช้งานผ่านการประเมิน
FAILED : ผู้ใช้งานไม่ผ่านการประเมิน