หลักสูตร : สร้างแบบสำรวจออนไลน์เพื่องานวิจัยด้วย LimeSurvey

หลักสูตร สร้างแบบสำรวจออนไลน์เพื่องานวิจัยด้วย LimeSurvey
วันที่อบรม : 01 ก.ค. 2556 ถึง 03 ก.ค. 2556 จำนวนวันอบรม : 3 วัน
วิทยากร : วิทยากรจากภายนอก

รายชื่อผู้เข้าอบรม

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
นางสาวจารุณี ไกรแก้วปส.025967600jarunee@oaep.go.th[CHECK-IN]
นายเฉลิมสิน เพิ่มเติมสินปส.02 5967600 ต่อ 2414chalermsinp@yahoo.com[CHECK-IN]
นางกนกพร เนียมศรีวว.025779000 ต่อ 9100kanokporn@tiste.or.th[CHECK-IN]
นางสาวเกษศิรินท์ หาญชนะพันธุ์วว.025779245katsirin@tistr.or.th[CHECK-IN]
นางสาวชนกธมน สุขศรีวว.025779356chanok_t@tistr.or.th[CHECK-IN]
นายณัฎฐพงศ์ เจนจตุรานนท์ศท.023333700 ต่อ 7003natthapong@most.go.th[CHECK-IN]
นายพิทักษ์ คำแหงพลศท.0872232454pitak.k@most.go.th[CHECK-IN]
นายยุทธนา พิรุณสารศท.023333827yutthana.p@most.go.th[CHECK-IN]
นายอนาวิล อมรเดชากุลศท.023333815anawin@mhesi.go.th[CHECK-IN]
นายกฤษฎา ทองน้อยสทน.0818408042krisada_thongnoi@outlook.com[REGISTRY]
นางสาวจันทิมา อัศวโชคสทอภ.021414611่jantima@c.com[CHECK-IN]
นางสาวพรวันอาสา บำรุงไทยสนย.0-2333-3872pornwan-a-sa@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวอุทัยวรรณ จงรุจิโรจน์ชัยสนย.02 333 3700 ext. 5012uthaiwan@mhesi.go.th[CHECK-IN]
นายจิรวัฒน์ วงษ์สมานสส.02-33337009ต่อ 3954jirawat@most.go.th[CHECK-IN]
นายทินกร รสรื่นสส.023333947tinnakorn@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวชลารัตน์ มีแก้วสอ.02 333 3700 ต่อ 3724chalarat.pr@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวชลิศา ทรัพย์พรสอ.02-333-3721chalisa.s@most.go.th[CHECK-IN]
นายชาญวิทย์ ตรีเดชสอว.023333918charnwit@most.go.th[CHECK-IN]
นายวัฒนจักร พุ่มวิเศษสอว.02-333-4056watanachak.p@most.go.th[CHECK-IN]
นางทัศนา นาคสมบูรณ์อพ.025779999tassana@nsm.or.th[CHECK-IN]
นางสาวนัฐพร ศรีสุขอพ.025779999 ต่อ 4136nattaporn@nsm.or.th[CHECK-IN]
นางสาวพรพรรณ พิชัยอพ.02 5779999 ต่อ 4134pornphan@nsm.or.th[CHECK-IN]
นางมณีรัตน์ คมขำอพ.025779999 ต่อ 1122maneerat@nsm.or.th[CHECK-IN]
นายอานุภาพ สกุลงามอพ.025779999 ต่อ 1154anupap@nsm.or.th[CHECK-IN]
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
REGISTRY : ผู้ใช้งานลงทะเบียน
CONFIRMED : ผู้ใช้งานตอบรับเข้าการฝึกอบรม
CHECK-IN : ผู้ใช้งานเข้ารับการฝึกอบรม'
WITHDRAW : ผู้ใช้งานขอถอนการฝึกอบรม
PASSED : ผู้ใช้งานผ่านการประเมิน
FAILED : ผู้ใช้งานไม่ผ่านการประเมิน