หลักสูตร : OpenOffice.org Draw

หลักสูตร OpenOffice.org Draw
วันที่อบรม : 17 ก.ค. 2556 ถึง 19 ก.ค. 2556 จำนวนวันอบรม : 3 วัน
วิทยากร : วิทยากรจากภายนอก

รายชื่อผู้เข้าอบรม

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
นางสาวอตินุช รุ่งมณีแสงตร.023333969atinuch.r@most.go.th[REGISTRY]
นางสาวธิราวรรณ นาคามดีวว.025779082tirawan@tistr.or.th[CHECK-IN]
นายณัฎฐพงศ์ เจนจตุรานนท์ศท.023333700 ต่อ 7003natthapong@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวลักขิกา เที่ยงพร้อมสทอภ.021414521luckyka@gistda.or.th[CHECK-IN]
นางสาวฉัตต์ธิดา บุญโตสนย.023333870chattida@m.com[REGISTRY]
นายวัฒนจักร พุ่มวิเศษสอว.02-333-4056watanachak.p@most.go.th[CHECK-IN]
นายธานี หลินลาโพธิ์อพ.0816821838thaitopxp@gmail.com[CHECK-IN]
นางสาววรรณวจี สุจริตธรรมอพ.0815625649rainny.f@gmail.com[CHECK-IN]
นางวรุณยพรรณ ลาภวุฒิรัตน์อพ.0257799999#1125waroonyapan@nsm.or.th[CHECK-IN]
นางสาวอภิรดี พัฒนิบูลย์อพ.0896640408apatniboon@gmail.com[CHECK-IN]
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
REGISTRY : ผู้ใช้งานลงทะเบียน
CONFIRMED : ผู้ใช้งานตอบรับเข้าการฝึกอบรม
CHECK-IN : ผู้ใช้งานเข้ารับการฝึกอบรม'
WITHDRAW : ผู้ใช้งานขอถอนการฝึกอบรม
PASSED : ผู้ใช้งานผ่านการประเมิน
FAILED : ผู้ใช้งานไม่ผ่านการประเมิน