หลักสูตร : การผลิตสื่อด้วยสุดยอดโปรแกรมตัดต่อวิดีโอ Lightworks

หลักสูตร การผลิตสื่อด้วยสุดยอดโปรแกรมตัดต่อวิดีโอ Lightworks
วันที่อบรม : 31 ก.ค. 2556 ถึง 02 ส.ค. 2556 จำนวนวันอบรม : 3 วัน
วิทยากร : วิทยากรจากภายนอก

รายชื่อผู้เข้าอบรม

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
นายสุทธิพัฒน์ ฟื้นมาปส.02 596 7600 ต่อ 1125sutthiph@oaep.go.th[CHECK-IN]
นางสาวพชธพร สุขสุเดชมว.0838594885pachataporn@nimt.or.th[CHECK-IN]
นางสาวกิตติ์ธัญญา บุญยกุลศิโรตม์วว.025779354kitthanya@tistr.or.th[CHECK-IN]
นางพรนภา เจมส์วว.02-5779354pornnapa@tistr.or.th[CHECK-IN]
นายทวีศักดิ์ แก้วบุรีวศ.02-2017252taweesak@dss.go.th[CHECK-IN]
นายธนกร ศิริกิจวศ.022017268thanakorn.aum@gmail.com[CHECK-IN]
นายธนูชัย ถึงแสงวศ.022017139ruk.com@gmail.com[CHECK-IN]
นายศิวนันท์ ศรีสุริยวงษ์วศ.0851589227sivanun@hotmail.com[CHECK-IN]
นายสราวุธ แสงหิรัญวศ.0846803601saravut@dss.go.th[CHECK-IN]
นายภูษิต โพธิ์แสงศท.023333821pusit@most.go.th[CHECK-IN]
นายวัฒนา บุญล้ำศวภ.0872488727wattana.b@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวอนงค์ คำไทรแก้วสค.023333772anong@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวเกศรา เหมือนโสภาสทน.0801359242k_eee_d@hotmail.com[CHECK-IN]
นายฐานพล พวงมาลีสทน.0850276766taamturi.tint@gmail.com[CHECK-IN]
นายเติมศักดิ์ เนียมบุญเจือสทน.0850859577tremsak_n@hotmail.co.th[CHECK-IN]
นายจักรพงษ์ ทะวะละสทอภ.0878075515jakrapong@gistda.or.th[CHECK-IN]
นางสาวพรรณิศา สัตยารัฐสส.0815927186wintaichi@gmail.com[CHECK-IN]
นายสุเมธ บุญเอื้อสสก.023337000sumate@mhesi.go.th[CHECK-IN]
นายชาญวิทย์ ตรีเดชสอว.023333918charnwit@most.go.th[CHECK-IN]
นายธานี หลินลาโพธิ์อพ.0816821838thaitopxp@gmail.com[CHECK-IN]
นายพีระณัฏฐ์ โบกรณีย์อพ.02 577 9999pmuseum@gmail.com[CHECK-IN]
นางสาววรรณวจี สุจริตธรรมอพ.0815625649rainny.f@gmail.com[CHECK-IN]
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
REGISTRY : ผู้ใช้งานลงทะเบียน
CONFIRMED : ผู้ใช้งานตอบรับเข้าการฝึกอบรม
CHECK-IN : ผู้ใช้งานเข้ารับการฝึกอบรม'
WITHDRAW : ผู้ใช้งานขอถอนการฝึกอบรม
PASSED : ผู้ใช้งานผ่านการประเมิน
FAILED : ผู้ใช้งานไม่ผ่านการประเมิน