หลักสูตร : การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ด้วย Scribus

หลักสูตร การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ด้วย Scribus
วันที่อบรม : 07 ส.ค. 2556 ถึง 09 ส.ค. 2556 จำนวนวันอบรม : 3 วัน
วิทยากร : วิทยากรจากภายนอก

รายชื่อผู้เข้าอบรม

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
นางสาวชณิกชา จันทร์ศิริมว.0 2577 5100pr@nimt.or.th[CHECK-IN]
นางสาวเปรมรัตน์ เฉลิมพักตร์วว.025779082premruth@tistr.or.th[CHECK-IN]
นายวิษณุ เรืองวิทยานนท์วว.0841116440wisanu@tistr.or.th[CHECK-IN]
นายกฤษณ์ ศรีหิรัญวศ.022017000 ต่อ 7470krite@dss.go.th[CHECK-IN]
นายจิรัวฒน์ คำชมภูวศ.022017125j.snoopy21@gmail.com[CHECK-IN]
นายทวีศักดิ์ แก้วบุรีวศ.02-2017252taweesak@dss.go.th[CHECK-IN]
นายธนกร ศิริกิจวศ.022017268thanakorn.aum@gmail.com[CHECK-IN]
นายปรีชา คำแหงวศ.022017194preecha_k@dss.go.th[CHECK-IN]
นายวีรภัทร์ ทองอนันต์วศ.022017144veerapat@dss.go.th[REGISTRY]
นายศิวนันท์ ศรีสุริยวงษ์วศ.0851589227sivanun@hotmail.com[CHECK-IN]
นายภูษิต โพธิ์แสงศท.023333821pusit@most.go.th[CHECK-IN]
นายเอกชัย สุนทรเดชศท.023333700eakachai@most.go.th[CHECK-IN]
นายฤทธิชัย กาสีศวภ.043-203532-3ridtichai.k@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวศิวพา สิริจามรศวภ.023333700siwapa.s@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวอนงค์ คำไทรแก้วสค.023333772anong@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวอรฉัตร ลือชัยสค.023333782orachat.lue@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวฉัตต์ธิดา บุญโตสนย.023333870chattida@m.com[CHECK-IN]
นายสุเมธ บุญเอื้อสสก.023337000sumate@mhesi.go.th[CHECK-IN]
นายอนุสรณ์ กลีบเมฆสอ.023333722anusorn.k@most.go.th[CHECK-IN]
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
REGISTRY : ผู้ใช้งานลงทะเบียน
CONFIRMED : ผู้ใช้งานตอบรับเข้าการฝึกอบรม
CHECK-IN : ผู้ใช้งานเข้ารับการฝึกอบรม'
WITHDRAW : ผู้ใช้งานขอถอนการฝึกอบรม
PASSED : ผู้ใช้งานผ่านการประเมิน
FAILED : ผู้ใช้งานไม่ผ่านการประเมิน