หลักสูตร : การใช้งานระบบใบลาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้บริหาร

หลักสูตร การใช้งานระบบใบลาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้บริหาร
วันที่อบรม : 10 มี.ค. 2554 จำนวนวันอบรม : 1 วัน
วิทยากร : นายนรินทร์ ปั้นเทียน

รายชื่อผู้เข้าอบรม

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
นางรัชดา พรหมประสิทธิ์กก.023333807rachada@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวภัทริยา ไชยมณีกพร. (ด้าน ววน.)02-3333973pattariya@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวจินดา นริศรานุกูลตน.023333718chinda@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวศศิชา อมแย้มตน.02-3333936sasicha@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาววรรณพร ปึงวัชรสมิทธิ์ตร.023333743wannaporn@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวกัญญ์อาภา ศรีวิสารนก.023333777sriwisan@most.go.th[CHECK-IN]
นางชูใจ รัตนเพียรสค.02-3333774shoochai@most.go.th[CONFIRMED]
นางนราวดี ปัทมะอุบลสค.023333785naravde@most.go.th[CONFIRMED]
นายพิชัย เนตรจรัสแสงสค.023333778pichai@most.go.th[CONFIRMED]
นางโสภา ชูม่วงสค.0 2333 3780sopa@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวคนึงนุช พิมพ์อุบลสนย.023333844knuch@most.go.th[CONFIRMED]
นางสาวจุฬารัตน์ สีห์ราสนย.023333853jularat@most.go.th[CHECK-IN]
นายธนัท เทียนศิริสนย.023333854tanat@most.go.th[CONFIRMED]
นางสาวพรรณี ฉกาจนโรดมสนย.023333848punnee@most.go.th[CHECK-IN]
นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์สนย.023333850permsuk@most.go.th[CHECK-IN]
นายไพโรจน์ วงศ์ศิริพัฒนกุลสนย.023333863piroj@most.go.th[CONFIRMED]
นางภารณี วิภาตะศิลปินสนย.023333869paranee@most.go.th[CHECK-IN]
นางสุภาณี อินพะลันสบค.023333745supanee@most.go.th[CHECK-IN]
นายสุริยะ หรรษคุณาฒัยสบค.023333744suriya@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวสุณีย์ เลิศเพียรธรรมสปคร.02-3333967sunee@most.go.th[CHECK-IN]
นายสนธิ วรรณแสงสม.023333909sonthi@most.go.th[CONFIRMED]
นางเอมอร โกศลชุติเดชสม.023333893em-on@most.go.th[CHECK-IN]
นางกันยา พงศ์พิศาลสส.023333866ganya@most.go.th[CHECK-IN]
นายคณิต ถิรวณิชย์สส.02 333 3931kanit@most.go.th[CHECK-IN]
นางนิตยา พัฒนรัชต์สส.02 333 3911nitaya@most.go.th[CHECK-IN]
นางวนิดา บุญนาคค้าสส.02 333 3981wanida@most.go.th[CHECK-IN]
นายสุทัศน์ อู่ศิริจันทร์สส.02 333 3929sutus@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวสิริมนต์ โฉมแฉล้มสอ.0 2333 3719sirimon@most.go.th[CONFIRMED]
นายเสริมศักดื์ จันทร์เต็มสอ.023333717sermsak@most.go.th[CHECK-IN]
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
REGISTRY : ผู้ใช้งานลงทะเบียน
CONFIRMED : ผู้ใช้งานตอบรับเข้าการฝึกอบรม
CHECK-IN : ผู้ใช้งานเข้ารับการฝึกอบรม'
WITHDRAW : ผู้ใช้งานขอถอนการฝึกอบรม
PASSED : ผู้ใช้งานผ่านการประเมิน
FAILED : ผู้ใช้งานไม่ผ่านการประเมิน