หลักสูตร : การใช้งานสแกนเนอร์เพื่อสนับสนุนระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 1

หลักสูตร การใช้งานสแกนเนอร์เพื่อสนับสนุนระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 1
วันที่อบรม : 30 ส.ค. 2556 จำนวนวันอบรม : 1 วัน
วิทยากร : นายณัฎฐพงศ์ เจนจตุรานนท์

รายชื่อผู้เข้าอบรม

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
นางรัชดา พรหมประสิทธิ์กก.023333807rachada@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวมัทรีพร รักษารักษ์กพร. (ด้าน ววน.)0233339720092@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาววาริณี หนันตะกพร. (ด้าน ววน.)02-333-3972warini@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวนพวรรณ เหมือนแม้นตน.023333965napawan.m@most.go.t[CHECK-IN]
นางสาวปุญญตา สุวรรณภูมิตน.023333965poonyata@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวสุรีย์ญา วัฒนธงชัยนก.023333700sureeya@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวธันยาภรณ์ บรรเทาศท.023333813littlekif@gmail.com[CHECK-IN]
นายณัฐวุฒิ เทียมแสนศวภ.023333794ืีnutthawut.t@most.go.th[CHECK-IN]
นางชูใจ รัตนเพียรสค.02-3333774shoochai@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวณฐมน ชื่นด้วงสค.023333783natamon@most.go.th[CHECK-IN]
นางบุศรา แย้มเกษรสค.023333792butsara@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวบุษรา ปานสันสค.023333787busara@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวสุชาดา ทองมากสค.023333796ai-zaae@hotmail.com[CHECK-IN]
นางสาวอรฉัตร ลือชัยสค.023333782orachat.lue@most.go.th[CHECK-IN]
นางอาภาศิริ มุขพรหมสค.023333748arpasiri@most.go.th[CHECK-IN]
นางชัญญานุช บุบผามะตะนังสนย.023333845phissamai@most.go.th[CHECK-IN]
นางบุญปวีณ์ ชูชีพวงศ์วาณิชสนย.023333847chuleeko@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวพรรณี ฉกาจนโรดมสนย.023333848punnee@most.go.th[REGISTRY]
นางสาวอภิญญา ยอดพังเทียมสนย.023333847apinya.y@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวอุไรวรรณ อิ่มวิเศษสนย.023333968uraiwan@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวกาญจนา สิงห์ทวีศักดิ์สบค.02-333-3973kanjana.s@most.go.th[CHECK-IN]
นางสุกัญญา ศรีไชโยสบค.023333751suganya@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวอารีรัตน์ แตงเที่ยงสบค.0845724050areerat.t@most.go.th[CHECK-IN]
นางดวงดาว หนูแก้วสม.023333896duangdao@most.go.th[REGISTRY]
นางสาวกมลรัตน์ เรืองสว่างสร.0233337060085@most.go.th[REGISTRY]
นายณัฐพล จินะรักษ์สร.0233337030084@most.go.th[REGISTRY]
นางปรียาภรณ์ พรประภาสร.023333706preeyaporn@most.go.th[REGISTRY]
นายลัทธพล ไชยมณีสร.0233338830086@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวจินดา จีระสิงห์สส.023333915jinda@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวอัญชลี ธนะศิริวัฒนาสส.023333914unchalee@most.go.th[CHECK-IN]
นางพัชรี เอี่ยมแฝงกรุงสสก.02 333 3700 ต่อ 3732patchree@most.go.th[CHECK-IN]
นางทองสุข ภู่วัฒนกุลสอ.023333991thongsook@most.go.th[CHECK-IN]
นางเพชรรัตน์ นกอยู่สอ.023333990petcharat@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาววรินทร์ชนม์ เขมะสุรัตน์สอ.0 2333 3739varinchon@most.go.th[CHECK-IN]
นางอรพรรณ ม่วงมณีสอ.02 333 3959oraphan@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวจุฑามาศ ทองบางใบสอว.023333971arihide@hotmail.com[CHECK-IN]
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
REGISTRY : ผู้ใช้งานลงทะเบียน
CONFIRMED : ผู้ใช้งานตอบรับเข้าการฝึกอบรม
CHECK-IN : ผู้ใช้งานเข้ารับการฝึกอบรม'
WITHDRAW : ผู้ใช้งานขอถอนการฝึกอบรม
PASSED : ผู้ใช้งานผ่านการประเมิน
FAILED : ผู้ใช้งานไม่ผ่านการประเมิน